Маўленчы этыкет урок ў 11 класе – Урок грамадазнаўства ў 11 класе «Асновы сямейнага права»(настаўнік Мойса Алег Іосіфавіч). ГУО «Рочевичский УПК детский сад

4.3 Маўленчы этыкет і культура зносін

Практыкаванне 1. Прачытайце тэкст. Пісьмова сфармулюйце віды формул маўленчага этыкету.

 

У беларускім маўленчым этыкеце існуе цэлы шэраг выразаў, формул вітання: Добры дзень! Дзень добры! Добры вечар! Вечар добры! Здароў! Здарова! Маё шанаванне! Вітаю! Гады ў рады! Са святам!

Звычайна пасля прывітання ўжываюцца пытанні-звароты ветлівасці: Што чуваць? Як маешся (маецеся)? Што новага? Як працуецца? Як жыццё? Як здароўе? Як жывеш- гадуешся?

У адказ пасля слоў падзякі ў залежнасці ад удзельнікаў гаворкі і абставін (Дзякуй! Або: Дзякуй за памяць! Дзякуй за добрае слова! Дзякуй на добрым слове!) могуць прагучаць наступныя словы або выразы: Жывём, хлеб жуём! Нічога сабе! Так сабе! Добра. Някепска. Памаленьку. Ніштавата. От, то скокам, то бокам. То скачучы, то плачучы. От, жыву, як гарох пры дарозе, хто ідзе, той скубе. Жывем, як тыя бульбіны: не цяпер з’ядуць, дык на вясну пасадзяць.

Асобая роля ў моўным этыкеце надаецца развітанню. Выказаныя з непадробнай шчырасцю, цеплынёй і добразычлівасцю словы развітання падразумявалі далейшыя прыязныя дачыненні і наступныя сустрэчы. Нездарма ў народзе кажуць: «Як развітаешся, так і прывітаешся”.

Бывай! Бывайце! Бывайце здаровы! Да сустрэчы! Усяго Вам добрага! Усяго найлешага! Даруйце (выбачайце), калі што не так! Не памінайце ліхам! Да пабачэння! Да новага спаткання! Заставайцеся здаровенькі! Пабачымся! Пакуль! Усяго! Да заўтра! Шчасліва! Шчаслівай дарогі! Дазвольце з Вами развітацца!

У розных сітуацыях, калі ўзнікае неабходнасць выказаць пэўныя пажаданні, могуць быць ужытыя наступныя словы і словазлучэнні народнага маўленчага этыкету: Смачна есці! Хлеб-соль! Хлеб ды соль! Памагай Бог! Бог у помач! Спору ў працы! Вялікі расці! Дабранач!

Пры просьбе зрабіць якую-небудзь паслугу звычайна гучаць наступныя ветлівыя словы: Калі ласка! Будзьце ласкавы!

У адказ за паслугу выкарыстоўваюцца словы падзяки: Дзякую вам. Вельмі ўдзячны вам! Шчыры дзякуй вам! Шчыра дзякую! Вельмі дзякую!

Як форма падзякі за гасцінец, падарунак або нейкую рэч найчасцей ужываецца: Вялікі дзякуй! Дзякуй!

У адказ на падзяку ў залежнасці ад сітуацыі можна казаць: Няма за што! Еш на здароўе! (за яблык). Пі на здароўе! (за малако). Насі здаровы! (за адзенне, абутак). Спажывай на здароўе! На спажытак Вам!

Папрасіць прабачэння ў таго, каму зрабілі непрыемнасць, сказалі рэзкія, але справядлівыя словы, можна, выкарыстоўваючы наступныя выразы моўнага этыкету: Прабачце! Даруйце, калі ласка! Выбачайце! Не крыўдуйце!

Пэўнай увагі патрабуе разгляд формаў-звароткаў да асобы. Самай распаўсюджанай формай зваротку за савецкім часам была форма “таварыш”, якую вымаўлялі, звяртаючыся як да мужчыны, так і да жанчыны. Сёння гэтая форма найбольш ужывальная ў асяродку вайскоўцаў (таварыш генерал, таварышы афіцэры).

Практыкаванне 2. Выкажыце пажаданне таму, хто працуе.

 

Практыкаванне 3. Пакажыце на памылку, дапушчаную ў моўным этыкеце:

 

Шаноўныя спадары і спадарыні! Дазвольце павіншаваць Вас з нашым прафесійным святам – Днём аўтамабіліста.

Практыкаванне 4. Дапоўніце словазлучэнні да сказаў:

 

Шаноўнае спадарства! Мы рады …

Даруйце, калі ласка, але …

Будзьце ласкавы! Ці не маглі б …

Вялікі дзякуй Вам за …

Практыкаванне 5. Складзіце дыялогі паводле сітуацый:

Выпадковая сустрэча з аднакласнікам.

Вы парушылі правілы дарожнага руху.

Практыкаванне 6. Падбярыце да рускіх этыкетных формул беларускія адпаведнікі.

Приятного аппетита! Поклон вам! Приветствую вас! Моё почтение! Добро пожаловать! Как вы себя чувствуете? Что слышно у вас? Какими судьбами! Сколько лет, сколько зим! Как жизнь? – Как в сказке! Как дела? – Как сажа бела! Счастливого пути! Хлеб – соль! – Милости просим! Бог в помощь! Пока! До скорого! Вы правы! До (скорой) встречи!

Для даведак: Пакуль! Шчаслівай дарогі! Памажы, Божа! /Спору ў працы! Маеце рацыю!/ Ваша праўда! Якімі шляхамі! Сыць, Божа! – Просім! Сардэчна запрашаем! Смашнага вам!/ Смачна есці! Чалом вам! Што чуваць у вас? Як жыццё? / Як маецеся? – То бокам, то скокам! / Нічога сабе! Як жывяце! / Як справы? – Не бяды! / Жывём, хлеб жуём! Маё шанаванне! Да спаткання! Гады ў рады! Як ваша здароўе?

Практыкаванне 7. Папрасіце прабачэння за тое, што:

 

1) спазніліся на дзелавую сустрэчу;

2) спазніліся на ўрок;

3) не пазванілі, як абяцалі маці;

4) спазніліся на спактанне.

Практыкаванне 8. Прачытайце. Сфармулюйце і запішыце асноўную думку тэксту. Як вы разумееце паняцце культура маўленчых паводзін?

 

… Азірнёмся наўкола. Як часта сустракаюцца людзі хваравіта раздражнёныя, з неадэкватнай рэакцыяй на ўсё, нават на дробязі. Аднаго незнарок штурхнулі ў аўтобусе, і ён доўга будзе даймаць крыўдзіцеля, а заадно і ўсіх, хто едзе разам з ім. Другому зрабілі заўвагу, што ён занадта часта і падоўгу вядзе асабістыя размовы са службовага тэлефона –ён шпурнуў трубку. Трэцяй здалося, што ёй недалілі ў стакан соку, і яна накінулася на прадаўшчыцу з лаянкаю. Падобныя паводзіны, безумоўна, вынік адсутнасці культуры.

Давайце задумаемся над некаторымі пытаннямі. Ці ўмеем мы інтэлігентна звярнуцца да чалавека, спытаць пра што-небудзь так, каб яму прыемна адказаць? Ці можам мы ўважліва выслухаць субяседніка і выклікаць у яго цікавасць, сімпатыю, давер? Ці станем мы на грубасць, адрасаваную нам, рэагаваць іншымі сродкамі, чым той жа грубасцю? Ці здольны мы ў час пажартаваць, калі бачым, што вось-вось можа ўспыхнуць канфлікт? Ці імкнёмся мы даказаць правільнасць сваёй пазіцыі, але так, каб не адштурхнуць людзей, а пераканаць іх? Ці ўмеем мы гаварыць “так” і “не”?

Трэба ўсвядоміць: культура маўленчых паводзін, ваша манера кантактаваць з людзьмі можа стаць радасцю, прыемнасцю, а можа ператварыцца ў непераадольны бар’ер. (З газеты)

Практыкаванне 9. Перакладзіце на беларускую мову.

 

Здороваясь с человеком, с которым мы раньше не общались, мы выражаем доброжелательное к нему отношение и намерение вступить в контакт. Поэтому, входя в учреждение, сначала здороваются и только потом начинают излагать своё дело.

Практыкаванне10. Прачытайце тэкст, перакладзіце ўрывак на беларускую мову. Напішыце паведамленне “Дзелавы этыкет беларусаў”

 

Англичане стремятся избежать категоричности. Любимые выражения англичан — «мне кажется», «я думаю», «я полагаю», «возможно, я не прав».

Англичанин исключительно вежлив и требует такого же обращения от других, он молчалив, с незнако­мыми людьми не вступает в беседу и не обсуждает каких-либо вопросов, он может быть холоден, и его надо «разговорить».

Английские бизнесмены отличаются высоким профессионализмом. Они неохотно идут на сделки, отдача от которых будет через 5-10 лет. Они, как правило, интеллигентные люди, интересуются искусством, спортом.

Американцы, как правило, контакты заводят легче, чем англичане, без особых соблюдений правил этикета.

В США правила этикета и протокола проще, чем в Англии. Смокинги носят реже, чем в других странах (больше в артистиче­ских кругах), фраки — еще реже.

Французы при контактах никогда не преуменьшают силу партнера. Они очень внимательны к тому, чтобы сохранить свою независимость и не уступить. Они уделяют большое внима­ние предварительным договоренностям. Они очень учтивы, вежливы, доброжелатель­ны, склонны к шутке, но при серьезном обсуждении не избегают конфрон­тационного стиля.

Они очень разборчивы в контактах. Французы не любят приглашать к себе домой. Дела­ют это только в исключительных случаях: или в отношении лиц высокого ранга, или в случае крайней необходимости. Все контакты ведутся, как пра­вило, в рабочие дни и часы.

Немцев отличает хорошая юридическая подготовка, глубокое изучение проблем. На переговорах им свойственна систематичность, они любят об­суждать вопросы последовательно, один за другим. Немецкие бизнесмены аккуратны, пунктуальны.

Итальянцы на контакты идут легко, в том числе семейные, домашние. В Италии проявляют особое уважение к детям. Поэтому, здороваясь со зна­комыми, сначала справляйтесь о здоровье детей, а затем — о здоровье взрослых.

Первое, на что обращают внимание иностранцы, сталкиваясь с японца­ми, это их «загадочная улыбка» и искусство скрывать свои мысли. Суще­ствует поговорка: на Западе люди говорят вам правду либо лгут. Японцы же никогда не лгут, однако им никогда не придет в голову говорить правду.

Известно, что дипломаты предпочитают не говорить «да» или «нет» и делают это только в крайнем случае. Для японцев произнести «да» и «нет» — далеко не простое дело. Тщательно избегаются также слова «не могу», «не знаю».

Японские бизнесмены точно соблюдают назначенное время встреч и бо­лезненно относятся к опозданиям. В качестве приветствия японцы предпочитают поклоны и избегают рукопожатий.

При переговорах японцы иногда кивают головой — это не означает, что они согласны, они просто хотят сказать, что поняли вас.

book.ggpek.by

Падрыхтоўка да публічнага выступлення. Маўленчы этыкет і культура зносін.

У залежнасці ад абставін працоўнай дзейнасці зносіны дзеляцца на дзелавыя і свецкія. Дзелавыя або афіцыйныя зносіны — гэта не толькі абмен інфармацыяй. Яны цягнуць за сабой выпрацоўку рашэнняў, прыняцце абавязацельстваў, невыкананне якіх можа прывесці да адміністрацыйнай ці юрыдычнай адказнасці. Свецкія (неафіцыйныя) зносіны звязаны з вольным часам, носяць культурны характар.

Зносіны могуць быць прамымі, якія адбываюцца ў форме гутаркі двух ці больш чалавек, і ўскоснымі, з дапамогай пісьмовай перапіскі або тэхнічных сродкаў. На характар і змест дзелавых зносін уплываюць інтэлект, кампетэнтнасць субяседніка, веданне ім прадмета размовы, здольнасць выходзіць са складаных сітуацый у працэсе гутаркі. Камунікабельнасць — гэта ўменне падтрымліваць размову (атрымліваць інфармацыю, выдаваць яе, уменне правільна ставіць пытанні).

У дзелавых зносінах значную ролю ў мове адыгрывае арыентацыя на тэхнічны або тэхналагічны бок справы ці на людзей, якія ўдзельнічаюць у вытворчым працэсе. Ад таго, якія з гэтых каштоўнасцей на першым месцы, у многім залежаць узаемаадносіны паміж начальнікам і падначаленымі, а таксама і паміж супрацоўнікамі. Пры накіраванасці на тэхніку і тэхналогію зносіны набываюць дзелавы тон, пры арыентацыі на чалавека ў ім значнае месца займаюць разам з дзелавымі і чалавечыя ўзаемаадносіны. Якасць зносін залежыць ад мовы суб’ектаў: ясны выклад сваіх думак, правільнасць маўлення, выразная дыкцыя робяць гутарку або выступленне даступнымі, садзейнічаюць пошуку аптымальных рашэнняў. Эмацыянальны бок зносін узмацняюць выразная міміка і стрыманыя жэсты.

Поспех паседжанняў, сходаў, канферэнцый і інш. залежыць ад тэкстаў дакладаў і выступленняў, якія павінны рыхтавацца зараней: план, тэкст, тэзісы… Абавязкова падтрымліваць візуальны кантакт з аўдыторыяй. Пачынаць не абавязкова з уступу, хоць ён і пажаданы, а з самага важнага і актуальнага. Абавязковым з’яўляецца вывад, падагульненне, дзе не толькі падводзіцца вынік, але і робяцца прапановы, напрыклад, па практычнаму прымяненню.

Важнейшыя патрабаванні да дзелавога выступлення — канкрэтнасць і канструктыўнасць. Неабходна пазбягаць расплыўчатых, агульных фраз, а таксама незразумелых тэрмінаў. Выступленне ўпрыгожвае правільная інтанацыя, змяненне тэмпу маўлення, што мяняецца ў працэсе маналога, вытрымліванне паўз паміж важнымі думкамі або пасля іх выкладу. Слухачоў могуць раздражняць няправільна вымаўленыя словы, памылкова пастаўленыя націскі, паўторы адных і тых жа слоў ці выразаў (магчыма паўтарэнне асноўных думак, але рознымі фразамі).

Вядучы дыскусію павінен сачыць за тым, каб яна не перарасла ў канфлікт. Дапамагаюць весці дыскусію веданне і ўжыванне этыкетных маўленчых формаў.

Любое выступленне заканчваецца падзякай. У любой дыскусіі неабходна выражаць павагу да субяседніка або апанента, нават калі яго выказванне на першы погляд здаецца недарэчным. Неабходна імкнуцца зразумець чужое меркаванне, цярпліва выслухаць яго. Дыскусія павінна весці да супрацоўніцтва, а не да канфрантацыі.

Залатое правіла маўленчых зносін сцвярджае: чым цішэй гаворыш, тым лепш цябе зразумеюць. Ціхая, прыемная і спакойная мова афарбавана і тэмбрам голасу, але і тут можна праявіць і патрабавальнасць, і рашучасць, і выразнасць. Ціхая прамова настройвае на развагу, а гучная выклікае трывогу, неспакой. Прыкметай культуры і розуму з’яўляецца мілагучная, выразная і багатая мова.

Автотранспортное средство — аýтатранспартны сродак

Анализ привлекательности рынка — аналіз прывабнасці рынку

Баланс — баланс

Банковская ссуда — банкаўская пазыка

Банкротство — банкруцтва

Благоустройство — дабрабыт

Бюджет — бюджэт

Валовой доход — валавы прыбытак

Валюта — валюта

Владелец — уладальнік

Внешние торговые операции — знешне гандлёвыя аперацыі

Возможность — магчымасць

Входящее сырье — уваходная сыравіна

Выгода — выгада

Выработка — выпрацоýка

Графическое изображение — графічная выява

Деловой партнер — дзелавы партнёр

Денежно товарный — грашова таварны

Долгосрочный период — доўгатэрміновы перыяд

Дополнительные затраты — дадатковыя затраты

Дотации- датацыі

Задолженность — запазычанасць

Закон спроса- закон попыту

Запросы — запатрабаванні (запыты)

Зарубежные фирмы — замежныя фірмы

Изделия — вырабы

Издержки производства — выдаткі вытворчасці

Излишки потребителя — лішкі спажыўца

Импорт — імпарт

Имущество — маёмасць

Инвестирование — інвеставанне

Инвестиции- інвестыцыі

Индивидуальный предприниматель — індывідуальны прадпрымальнік

Инфляция — інфляцыя

Использование — выкарыстанне

Исследование — даследаванне

Капитал — капітал

Качество — якасць

Количество и качество — колькасць і якасць

Коммерция- камерцыя

Конкурентоспособность — канкурэнтаздольнасць

Конкуренция — канкурэнцыя

Контролируемая доля рынка — кантралюемая частка рынку

Контроль качества — кантроль якасці

Концепция экономической эффективности — канцэпцыя эканамічнай эфектыўнасці

Кредит — крэдыт

Крупные предприятия — буйныя прадпрыемствы

Купля-продажа — купля-продаж

Курс — курс

Курс валюты- курс валюты

Лицензирование — ліцэнзаванне

Личная собственность — асабістая ýласнасць

Логотип — лагатып

Максимизация прибыли — максімізацыя прыбытку

Маркировка- маркіроўка

Местонахождение — месцазнаходжанне

Монополия — манаполія

Наличие- наяўнасць

Налоги- падаткі

Налогообложение — падаткаабкладанне

Обеспечение — забяспячэнне

Обсалютная бесполезность — абсалютная безкарыснаць

Обслуживание — абслугоýванне

Общественное питание — грамадскае харчаванне

Общество — грамадства

Объединение- аб’яднанне

Обязательное наличие — абавязковая наяýнасць

Олигополия — алігаполія

ООО — аткрытае акцыянернае таварыства

Определённая последовательность — пэýная паслядоýнасць

Оптовая и розничная торговля — аптовы і рознічны гандль

Организация — арганізацыя

Особенности — асаблівасці

Осуществление — ажыцяýленне

Отечественные аналоги — айчынныя агалагі

Отчёт — справаздача

Оценка соответствия — адзнака адпаведнасці

Первичный и вторичный — першасны і другасны

Поддержка — падтрымка

Подоходный налог — падаходны падатак

Показатель — паказчык

Посреднические фирмы — пасрэдніцкія фірмы

Потребитель- спажывец

Потребительская ценность — спажывецкая каштоýнасць

Потребительские свойства- спажывецкія ўласцівасці

Потребление — спажыванне

Прайс лист — прайс ліст

Предел — ліміт

Предложение сбережений — прапанова зберажэнняў

Предпринимательская деятельность — прадпрымальніцкая дзейнасць

Предпринимательство — прадпрымальніцтва

Прибыль — прыбытак

Приобретение — набыццё

Продавец и покупатель — прадавец і пакупнік

Продовольственные и непродовальственные товары — харчовыя і нехарчовыя тавары

Производитель — вытворца

Производственные мощности — вытворчыя магутнасці

Производственный процесс — вытворчы працэс

Равновесие конкурентной формы — раўнавага канкурэнтнай формы

Развитие — развіццё

Размер единой ставки — памер адзінай стаýкі

Расходы — выдаткі

Расчет — разлік

Расчётный счёт — разліковы рахунак

Расширение — пашырэнне

Региональное представительство — рэгіянальнае прадстаýніцтва

Регулирование рынка- рэгуляванне рынка

Рост — рост

Рыночная среда — рыначнае ассяроддзе

Рыночное равновесие- рынкавая раўнавага

Рыночные сигналы — рынкавыя сігналы

Рыночный спрос — рынкавы попыт

Себестоимость — сабекошт

Сегментация рынка — сегментацыя рынка

Сервис- сэрвіс

Смена предложения- змена прапановы

Снабжение и распределение — снабжэнне і забяспечанне

Собственник — уласнік

Совместное предприятие — сумеснае прадпрыемства

Совокупный доход — сукупны прыбытак

Согласование сроков поставки — узгадненне тэрмінаý пастаýкі

Соглашение — пагадненне

Спрос — попыт

Спрос и предложение — попыт і прапанова

Ссудный процент — пазыковы адсотак

Стандарт- стандарт

Статус предприятия — статут прадпрыемствы

Субъект хозяйствования — суб ‘ект гаспадарання

Сходные признаки — падобныя прыметы

Таможенные пошлины — мытныя пошліны

Таможня — мытня

Текущий счёт — бягучы рахунак

Технологическая обработка — тэхналагічная апроцоýка

Технологические свойства — тэхналагічныя ўласцівасці

Товарный знак — таварны знак

Товары и услуги — тавары і паслугі

Товары- тавары

Торговля- гандаль

Транспортирование- транспартаванне

Удовлетворение — задавальненне

Уполномоченные лица — упаýнаважаныя асобы

Устойчивое положение — устойлівае становішча

Устойчивость равновесия- устойлівасць раўнавагі

Фактор производства — фактар вытворчасці

Фальсификация – фальсіфікацыя

Физическое лицо — фізічная асоба

Функциональные свойства — функцыянальныя ўласцівасці

Хозяйственные операции — гаспадарчыя аперацыі

Целесообразно — мэтазгодна

Цена — кошт

Цена продуктов — кошт прадуктаў

Ценовая война — коштавая вайна

Ценовая дискриминация — коштавая дыскрымінацыя

Ценообразование — цэнаýтварэнне

Частная собственность — прыватная ўласнасць

Экономика- эканоміка

Экономист — эканаміст

Экспорт — экспарт

Эластичность цен — эластычнасць коштаў

Эффективное распределение — эфектыўнае размеркаванне

Эффективность — эфектыўнасць

Эффективность в обмене — эфектыўнасць у абмене

studfile.net

Беларускі нацыянальны маўленчы этыкет — ЭУМКД Беларуская мова (Культура маўлення)


Подборка по базе: 1 Древнейший период истории Сурского края этапы начальной истори, Основные этапы развития речи.docx, Основные этапы становления этики как науки.docx, ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ЯЗЫКА.docx, Основные этапы развития антропогенеза.docx, вопросыНазовите этапы разработки программного обеспечения.docx, вопросыНазовите этапы разработки программного обеспечения.docx, Реферат Этапы и виды Публичной речи.docx, 1.3. Исторические этапы формирования экономики образования.docx, 1.3. Исторические этапы формирования экономики образования.docx.

3.2. Беларускі нацыянальны маўленчы этыкет

Прафесія інжынера, настаўніка, юрыста, даследчыка і шэрагу іншых цесна звязана з пастаяннымі кантактамі з рознымі людзьмі, з пэўным уздзеяннем на іх унутраны свет, лёс, з маральнымі ўзаемаадносінамі, што патрабуе высокай культуры маўленчай камунікацыі. Узровень маўлення сведчыць аб агульнай культуры чалавека, яго адукаванасці і выхаванасці.

Маўленчы этыкет – гэта ўсталяваныя грамадствам правілы маўленчых паводзін, сістэма ўстойлівых формул і выразаў.

Этыкетнае маўленне з’яўляецца неад’емным складнікам нацыянальнай культуры. Так, у маўленчым этыкеце кожнага народа праяўляецца яго нацыянальная спецыфіка, адметнасць ладу жыцця, менталітэту, звычаі і традыцыі.

Веданне свайго нацыянальнага маўленчага этыкету (як і этыкетнага маўлення вывучаемай замежнай мовы), уменне карыстацца ім у розных жыццёвых сітуацыях – адзін з важных складнікаў прафесійнай этыкі спецыяліста. Захаванне маўленчага этыкету дазваляе асобе адчуваць сябе ўпэўнена ў любой сітуацыі маўлення, пры выкананні прафесійных абавязкаў, наладжванні кантактаў з калегамі, партнёрамі і г. д.
Беларускія этыкетныя выразы
У традыцыі беларускага этыкету звяртацца да жанчыны / мужчыны са словамі спадарыня, спадар, паважаная (шаноўная) спадарыня, таварыш (у асяроддзі вайскоўцаў)і дадаваць імя або прозвішча суразмоўцы (калі вы яго ведаеце). На захадзе Беларусі яшчэ і сёння можна пачуць звароткі пан, пані, паненка, паніч, панове.
У беларускай народнай традыцыі захоўваецца і такая неафіцыйная форма зваротку: Цётка10[10]! (Цётачка!) Дзядзька!(Дзядзечка!) Бабуля! Дзядуля! Гэтыя словы ўжываюцца разам з імем або прозвішчам: цётка Ганна, дзядзька Іван, бабуля Каця. Да маладзейшай асобы шырока ўжываецца наступная неафіцыйная форма звароту: Сынок! Дачушка! Унучак!
Да калектыву звяртаюцца са словамі спадары, спадарства, шаноўнае спадарства, шаноўная грамада, калегі, каляжанкі, шаноўныя. У афіцыйнай сітуацыі дарэчнымі таксама будуць такія ветлівыя звароты: Паважаныя прысутныя! Шаноўныя калегі! Дарагія сябры! Дарагія нашы госці!
Даволі часта ўжываецца клічная форма назоўнікаў мужчынскага роду для выражэння зваротку: Браце! Дружа! Сынку! Міхале! Дзеду! Іване!
Пры знаёмстве могуць ужывацца такія формулы, як:

Дазвольце з Вамі пазнаёміцца.

Я хацеў бы пазнаёміцца з Вамі.

Дазвольце адрэкамендавацца.

Вы знаёмыя? Вы ўжо пазнаёміліся?

Пазнаёмцеся, калі ласка. Гэта …

Дазвольце Вас пазнаёміць з …

Вельмі прыемна!

Будзем знаёмы!
Прывітацца па-беларуску можна наступнымі выразамі:

Добры дзень! Дзень добры!

Добры вечар! Вечар добры!

Здароў! Здарова!

Маё шанаванне!

Вітаю Вас!

Прывітанне! Прывітанкі!

Гады ў рады!
Звычайна пасля прывітання ўжываюцца наступныя пытанні-звароты ветлівасці:

Што чуваць? Што новага?

Як маешся (маецеся)?

Як працуецца?

Як жыццё? Як здароўе?

Як жывеш-гадуешся?

Руская этыкетная формула Как дела? адпавядае беларускай Як маешся? (выраз Як справы? з’яўляецца калькай з рускай мовы, у адказ можна пачуць каламбурны выраз: Як справа, так і злева).
Беларусы выкарыстоўваюць наступныя словы падзякі пры сустрэчы:

Дзякуй!

Дзякуй за памяць!

Дзякуй за добрае слова! Дзякуй на добрым слове!
У адказ на прывітальнае пытанне ў залежнасці ад удзельнікаў гаворкі і абставін могуць прагучаць наступныя словы або ўстойлівыя выразы:

Нічога сабе!

Так сабе!

Добра.

Някепска.

Памаленьку.

Ніштавата.

Жывём, хлеб жуём!

От, то скокам, то бокам.

То скачучы, то плачучы.

От, жыву, як гарох пры дарозе, хто ідзе, той скубе.

Жывем, як тыя бульбіны: не цяпер з’ядуць, дык на вясну пасадзяць.
Вялікая роля ў маўленчым этыкеце беларусаў заўсёды надавалася не толькі прывітанню, але і развітанню. Выказаныя з непадробнай шчырасцю, цеплынёй і добразычлівасцю словы развітання мелі працягам далейшыя прыязныя адносіны і будучыя сустрэчы. Нездарма беларуская прыказка гаворыць: “Як развітаешся, так і прывітаешся”.
Развітальныя этыкетныя формулы ў залежнасці ад сітуацыі маўлення:

Бывай! Бывайце! Бывайце здаровы!

Заставайцеся здаровенькі!

Усяго Вам добрага! Усяго найлешага!

Даруйце (выбачайце), калі што не так!

Не памінайце благім словам / ліхам!

Да пабачэння!

Да сустрэчы! Да новага спаткання!

Пабачымся! Пакуль! Усяго! Да заўтра! Шчасліва!

Шчаслівай дарогі!

Дазвольце з Вамі развітацца!
За сталом выкарыстоўваюцца наступныя этыкетныя формулы:

Калі ласка, просім! (як запрашэнне да стала)

Смачна есці! Смачнага Вам! (за сталом) — Наўзае′м!

Хлеб-соль! Хлеб ды соль! Сыць, Божа!

Будзем здаровыя! (перад чаркаваннем)

Дзякуй за пачастунак!

Дзякуй, вельмі смачна / было вельмі смачна!
У сітуацыях, калі ўзнікае неабходнасць выказаць пажаданні, могуць быць ужытыя наступныя выразы беларускага маўленчага этыкету:

Памагай Бог! Бог у помач!

Хай Вам шчасціць!

Хай Вам лёс не здрадзіць!

Спору ў працы!

Вялікі расці!

Дабранач!

Добрай / гладкай дарогі!
Пры просьбе зрабіць якую-небудзь паслугу звычайна гучаць наступныя ветлівыя словы: Калі ласка! Будзьце ласкавы!

У адказ за паслугу выкарыстоўваюцца такія словы падзякі, як:

Дзякую вам.

Вельмі ўдзячны вам!

Шчыра дзякую! Вельмі дзякую!
Як форма падзякі за падарунак найчасцей ужываецца: Дзякуй!

Дарэчы будзе згадаць, што да беларускага слова дзякуй дапасуюцца прыметнікі ў форме мужчынскага роду, таму словы падзякі будуць гучаць як Вялікі дзякуй! Шчыры дзякуй Вам!
У адказ на падзяку ў залежнасці ад сітуацыі можна адказаць:

Няма за што!

На здароўе! Еш на здароўе! (за яблык) Пі на здароўе! (за малако) Насі здаровы! (за адзенне, абутак)

Спажывай на здароўе! На спажытак Вам!
Папрасіць прабачэння ў таго, каму зрабілі непрыемнасць, можна, выкарыстоўваючы наступныя выразы маўленчага этыкету:

Прабачце! Выбачайце!

Даруйце, калі ласка!

Даруйце мне!

Не крыўдуйце!

Прашу прабачэння!
Павіншаваць па-беларуску можна наступнымі фразамі:

Віншую Вас!

Дазвольце павіншаваць … !

Са святам!

Дасылаю Вам свае віншаванні!

З юбілеем!
Выказаць згоду, пацвярджэнне дазваляе выкарыстанне такіх выразаў, як:

Так. Але. Вядома! Зразумела! Пэўна ж!

Добра, згода!Дамовіліся!

Няма сумнення!Нельга не пагадзіцца!

Вельмі слушна! Слушная прапанова!

Праўда Ваша! Маеш рацыю!
Некаторыя іншыя выразы ветлівасці:

Дазвольце спытаць / запытацца (увайсці, сесці, узяць).

Праходзьце, калі ласка!

Запрашаем Вас! Прашу Вас!

Не турбуйцеся! Не клапаціцеся!
Вядома, што нельга быць культурным чалавекам толькі на словах. Культура маўленчых паводзін фарміруецца разам з маральнымі нормамі, этычнымі прынцыпамі асобы, грамадства. У сістэму гэтых норм і прынцыпаў уваходзяць такія катэгорыі, як ветлівасць, карэктнасць, далікатнасць, сціпласць, непасрэднасць, адказнасць, якія з’яўляюцца абавязковымі складнікамі культуры зносін і культуры маўлення.

topuch.ru

Высшее образование БГПУ

Лекционный и практический материал по культуре белорусской речи

Культура маўлення

 

Ключавыя паняцці і катэгорыі: культура маўлення, мова, маўленне, маўленчая дзейнасць, агульная культура чалавека, прафесійна арыентаванае маўленне, камунікатыўныя якасці маўлення: правільнасць, дакладнасць, лагічнасць, чысціня, выразнасць, вобразнасць, багацце (разнастайнасць), дарэчнасць, лаканічнасць (сцісласць), моўная норма, тыпы моўных нормаў, вербальныя і невербальныя сродкі маўленчай дзейнасці, публічнае маўленне, тэхніка і выразнасць вуснага маўлення, маўленчы этыкет, культура дзелавых зносін.

Паняцце культуры маўлення. Камунікатыўныя якасці маўлення

У маўленні чалавек праяўляецца як асоба. Асабліва гэта важна памятаць тым, чый прафесійны род заняткаў цесна звязаны з маўленчай, камунікатыўнай дзейнасцю, — настаўнікам, юрыстам, журналістам, палітыкам, дыктарам радыё і тэлебачання, прапаведнікам, бізнэсменам і інш. Для іх уменне ўступаць у кантакты, дзелавыя зносіны, выступаць публічна ўваходзіць у разрад прафесійна-дзелавых якасцей. Прыгожая, дакладная мова, правільнае вымаўленне, веданне скарбаў мовы – паказчык не толькі культуры маўлення, а і агульнай культуры чалавека.

Культура маўлення – гэта сукупнасць, сістэма пэўных маўленчых якасцей, якія называюцца камунікатыўнымі якасцямі маўлення, а таксама ўменне эфектыўна выкарыстоўваць гэтыя маўленчыя якасці ў канкрэтных умовах камунікацыі ў адпаведнасці з нормамі сучаснай літаратурнай мовы.

У шырокім сэнсе слова культура маўлення ўключае не толькі камунікатыўны і нарматыўны, а і этычны і эстэтычны аспекты.

Неабходна адрозніваць такія паняцці, як “мова” і “маўленне”.

Мова – гэта сістэма знакаў; яна служыць найважнейшым сродкам зносін. У адрозненне ад мовы маўленне – гэта канкрэтнае выкарыстанне гэтага сродку зносін у працэсе камунікацыі; гэта матэрыяльны, фізічны працэс; дзейнасць таго, хто гаворыць. Мова – з’ява калектыўная, яна існуе аб’ектыўна і абавязковая для ўсіх, а маўленне адлюстроўвае вопыт канкрэтнага чалавека, яно суб’ектыўнае, адвольнае і непаўторнае.

Для абазначэння такога спецыфічнага віду дзейнасці чалавека, як маўленне выкарыстоўваецца таксама паняцце маўленчая
дзейнасць
– выкарыстанне маўлення ў працэсе ўзаемаадносін паміж людзьмі, запатрабаванасці людзей у інфармацыйным абмене.

Вылучаюцца наступныя камунікатыўныя якасці
маўлення
– правільнасць, дакладнасць, лагічнасць, дарэчнасць, чысціня, багацце (разнастайнасць), выразнасць, лаканічнасць (сцісласць).

 

 

Камунікатыўныя якасці маўлення

Лаканічнасць (сцісласць)

Багацце (разнастайнасць)

 

 

Схема 1. Камунікатыўныя якасці маўлення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Названыя якасці маўлення цесна ўзаемазвязаны і ўзаемаабумоўлены, выступаюць у арганічным адзінстве.

Правільнасць маўлення вызначаецца адпаведнасцю маўлення нормам літаратурнай мовы. Гэта камунікатыўная якасць маўлення лічыцца галоўнай. Пры адсутнасці правільнасці маўлення няма сэнсу гаварыць пра іншыя камунікатыўныя якасці: дакладнасць, лагічнасць маўлення і г.д.

Найважнейшай прыкметай літаратурнай мовы з’яўляецца яе нарматыўнасць.

Нарматыўнасць – афіцыйная замацаванасць, традыцыйная агульнапрынятасць моўных нормаў.

Моўная норма – гэта агульнапрынятыя, агульнапрызнаныя маўленчай практыкай і заканадаўча замацаваныя, абавязковыя для ўсіх носьбітаў мовы правілы вымаўлення, словаўжывання, словаўтварэння, пабудовы словазлучэнняў і сказаў. Характэрныя асаблівасці нормы беларускай сучаснай мовы:

— адносная ўстойлівасць,

— распаўсюджанасць,

— агульнаўжывальнасць,

— агульнаабавязковасць,

— адпаведнасць ужыванню, традыцыі і магчымасцям моўнай сістэмы.

Нормы дапамагаюць літаратурнай мове захаваць сваю цэласнасць і агульназразумеласць. Для нормы характэрна стабільнасць, устойлівасць і адначасова дынамічнасць, зменлівасць, варыянтнасць.

Варыянтнасць нормыразнастайнасць, разнатыпнасць моўных нормаў; паралельнае існаванне розных формаў і спосабаў выражэння аднаго і таго самага паняцця.

Варыянт – канкрэтная рэалізацыя моўнай адзінкі, яе разнавіднасць. Варыянты могуць быць нарматыўнымі і ненарматыўнымі (кіламетр і кілометр, гліцэрына і гліцэрын). Моўныя варыянты выяўляюцца на розных моўных узроўнях: фанетычным (льдзіна і ільдзіна, ржышча і іржышча, агурок і гурок), лексічным (працэнт і адсотак, выбі́тны і выдатны), фразеалагічным (лынды біць і бібікі біць, гульма гуляць), акцэнталагічным (наво́кал і навако́л, за́ячы і зае́чы), марфемным (зімовы і зімні, астынуць і астыць), марфалагічным (назва і назоў, прывілея і прывілей), формаўтваральным (форм і формаў, сцяной і сцяною), сінтаксічным (ісці ў грыбы і ісці па грыбы). Варыянты фіксуюцца слоўнікамі сучаснай беларускай літаратурнай мовы з выкарыстаннем адпаведных памет. Унутры агульнай літаратурнай нормы выдзяляюцца наступныя тыпы нормаў:

  • лексічныя і фразеалагічныя – рэгламентуюць ужыванне лексічных і фразеалагічных сродкаў у маўленні;

  • арфаэпічныя – вызначаюць правілы вымаўлення гукаў і спалучэнняў гукаў;

  • акцэнталагічныя – вызначаюць нормы націску;

  • арфаграфічныя – вызначаюць правілы агульнапрынятага напісання слоў;

марфалагічныя – вызначаюць правілы выкарыстання ма

bspu.by

Беларускі нацыянальны маўленчы этыкет — Беларуская мова.культура маулення


Подборка по базе: физическая культура Аликаев Т. А..doc, Реферат2 (Физическая культура) Янышева Е.С..doc, Реферат (Физическая культура) Янышева Е.С..doc, Физическая культура.docx, Физическая культура..doc, Физическая культура..doc, Физическая культура_Денисов Д.А..doc, реферат физическая культура.doc, Контрольная культура речи.docx, Физическая культура и спорт. Практическая работа.docx.

3.2. Беларускі нацыянальны маўленчы этыкет

Прафесія інжынера, настаўніка, юрыста, даследчыка і шэрагу іншых цесна звязана з пастаяннымі кантактамі з рознымі людзьмі, з пэўным уздзеяннем на іх унутраны свет, лёс, з маральнымі ўзаемаадносінамі, што патрабуе высокай культуры маўленчай камунікацыі. Узровень маўлення сведчыць аб агульнай культуры чалавека, яго адукаванасці і выхаванасці.

Маўленчы этыкет – гэта ўсталяваныя грамадствам правілы маўленчых паводзін, сістэма ўстойлівых формул і выразаў.

Этыкетнае маўленне з’яўляецца неад’емным складнікам нацыянальнай культуры. Так, у маўленчым этыкеце кожнага народа праяўляецца яго нацыянальная спецыфіка, адметнасць ладу жыцця, менталітэту, звычаі і традыцыі.

Веданне свайго нацыянальнага маўленчага этыкету (як і этыкетнага маўлення вывучаемай замежнай мовы), уменне карыстацца ім у розных жыццёвых сітуацыях – адзін з важных складнікаў прафесійнай этыкі спецыяліста. Захаванне маўленчага этыкету дазваляе асобе адчуваць сябе ўпэўнена ў любой сітуацыі маўлення, пры выкананні прафесійных абавязкаў, наладжванні кантактаў з калегамі, партнёрамі і г. д.
Беларускія этыкетныя выразы
У традыцыі беларускага этыкету звяртацца да жанчыны / мужчыны са словамі спадарыня, спадар, паважаная (шаноўная) спадарыня, таварыш (у асяроддзі вайскоўцаў)і дадаваць імя або прозвішча суразмоўцы (калі вы яго ведаеце). На захадзе Беларусі яшчэ і сёння можна пачуць звароткі пан, пані, паненка, паніч, панове.
У беларускай народнай традыцыі захоўваецца і такая неафіцыйная форма зваротку: Цётка10! (Цётачка!) Дзядзька!(Дзядзечка!) Бабуля! Дзядуля! Гэтыя словы ўжываюцца разам з імем або прозвішчам: цётка Ганна, дзядзька Іван, бабуля Каця. Да маладзейшай асобы шырока ўжываецца наступная неафіцыйная форма звароту: Сынок! Дачушка! Унучак!
Да калектыву звяртаюцца са словамі спадары, спадарства, шаноўнае спадарства, шаноўная грамада, калегі, каляжанкі, шаноўныя. У афіцыйнай сітуацыі дарэчнымі таксама будуць такія ветлівыя звароты: Паважаныя прысутныя! Шаноўныя калегі! Дарагія сябры! Дарагія нашы госці!
Даволі часта ўжываецца клічная форма назоўнікаў мужчынскага роду для выражэння зваротку: Браце! Дружа! Сынку! Міхале! Дзеду! Іване!
Пры знаёмстве могуць ужывацца такія формулы, як:

Дазвольце з Вамі пазнаёміцца.

Я хацеў бы пазнаёміцца з Вамі.

Дазвольце адрэкамендавацца.

Вы знаёмыя? Вы ўжо пазнаёміліся?

Пазнаёмцеся, калі ласка. Гэта …

Дазвольце Вас пазнаёміць з …

Вельмі прыемна!

Будзем знаёмы!
Прывітацца па-беларуску можна наступнымі выразамі:

Добры дзень! Дзень добры!

Добры вечар! Вечар добры!

Здароў! Здарова!

Маё шанаванне!

Вітаю Вас!

Прывітанне! Прывітанкі!

Гады ў рады!
Звычайна пасля прывітання ўжываюцца наступныя пытанні-звароты ветлівасці:

Што чуваць? Што новага?

Як маешся (маецеся)?

Як працуецца?

Як жыццё? Як здароўе?

Як жывеш-гадуешся?

Руская этыкетная формула Как дела? адпавядае беларускай Як маешся? (выраз Як справы? з’яўляецца калькай з рускай мовы, у адказ можна пачуць каламбурны выраз: Як справа, так і злева).
Беларусы выкарыстоўваюць наступныя словы падзякі пры сустрэчы:

Дзякуй!

Дзякуй за памяць!

Дзякуй за добрае слова! Дзякуй на добрым слове!
У адказ на прывітальнае пытанне ў залежнасці ад удзельнікаў гаворкі і абставін могуць прагучаць наступныя словы або ўстойлівыя выразы:

Нічога сабе!

Так сабе!

Добра.

Някепска.

Памаленьку.

Ніштавата.

Жывём, хлеб жуём!

От, то скокам, то бокам.

То скачучы, то плачучы.

От, жыву, як гарох пры дарозе, хто ідзе, той скубе.

Жывем, як тыя бульбіны: не цяпер з’ядуць, дык на вясну пасадзяць.
Вялікая роля ў маўленчым этыкеце беларусаў заўсёды надавалася не толькі прывітанню, але і развітанню. Выказаныя з непадробнай шчырасцю, цеплынёй і добразычлівасцю словы развітання мелі працягам далейшыя прыязныя адносіны і будучыя сустрэчы. Нездарма беларуская прыказка гаворыць: “Як развітаешся, так і прывітаешся”.
Развітальныя этыкетныя формулы ў залежнасці ад сітуацыі маўлення:

Бывай! Бывайце! Бывайце здаровы!

Заставайцеся здаровенькі!

Усяго Вам добрага! Усяго найлешага!

Даруйце (выбачайце), калі што не так!

Не памінайце благім словам / ліхам!

Да пабачэння!

Да сустрэчы! Да новага спаткання!

Пабачымся! Пакуль! Усяго! Да заўтра! Шчасліва!

Шчаслівай дарогі!

Дазвольце з Вамі развітацца!
За сталом выкарыстоўваюцца наступныя этыкетныя формулы:

Калі ласка, просім! (як запрашэнне да стала)

Смачна есці! Смачнага Вам! (за сталом) — Наўзаем!

Хлеб-соль! Хлеб ды соль! Сыць, Божа!

Будзем здаровыя! (перад чаркаваннем)

Дзякуй за пачастунак!

Дзякуй, вельмі смачна / было вельмі смачна!
У сітуацыях, калі ўзнікае неабходнасць выказаць пажаданні, могуць быць ужытыя наступныя выразы беларускага маўленчага этыкету:

Памагай Бог! Бог у помач!

Хай Вам шчасціць!

Хай Вам лёс не здрадзіць!

Спору ў працы!

Вялікі расці!

Дабранач!

Добрай / гладкай дарогі!
Пры просьбе зрабіць якую-небудзь паслугу звычайна гучаць наступныя ветлівыя словы: Калі ласка! Будзьце ласкавы!

У адказ за паслугу выкарыстоўваюцца такія словы падзякі, як:

Дзякую вам.

Вельмі ўдзячны вам!

Шчыра дзякую! Вельмі дзякую!
Як форма падзякі за падарунак найчасцей ужываецца: Дзякуй!

Дарэчы будзе згадаць, што да беларускага слова дзякуй дапасуюцца прыметнікі ў форме мужчынскага роду, таму словы падзякі будуць гучаць як Вялікі дзякуй! Шчыры дзякуй Вам!
У адказ на падзяку ў залежнасці ад сітуацыі можна адказаць:

Няма за што!

На здароўе! Еш на здароўе! (за яблык) Пі на здароўе! (за малако) Насі здаровы! (за адзенне, абутак)

Спажывай на здароўе! На спажытак Вам!
Папрасіць прабачэння ў таго, каму зрабілі непрыемнасць, можна, выкарыстоўваючы наступныя выразы маўленчага этыкету:

Прабачце! Выбачайце!

Даруйце, калі ласка!

Даруйце мне!

Не крыўдуйце!

Прашу прабачэння!
Павіншаваць па-беларуску можна наступнымі фразамі:

Віншую Вас!

Дазвольце павіншаваць … !

Са святам!

Дасылаю Вам свае віншаванні!

З юбілеем!
Выказаць згоду, пацвярджэнне дазваляе выкарыстанне такіх выразаў, як:

Так. Але. Вядома! Зразумела! Пэўна ж!

Добра, згода!Дамовіліся!

Няма сумнення!Нельга не пагадзіцца!

Вельмі слушна! Слушная прапанова!

Праўда Ваша! Маеш рацыю!
Некаторыя іншыя выразы ветлівасці:

Дазвольце спытаць / запытацца (увайсці, сесці, узяць).

Праходзьце, калі ласка!

Запрашаем Вас! Прашу Вас!

Не турбуйцеся! Не клапаціцеся!
Вядома, што нельга быць культурным чалавекам толькі на словах. Культура маўленчых паводзін фарміруецца разам з маральнымі нормамі, этычнымі прынцыпамі асобы, грамадства. У сістэму гэтых норм і прынцыпаў уваходзяць такія катэгорыі, як ветлівасць, карэктнасць, далікатнасць, сціпласць, непасрэднасць, адказнасць, якія з’яўляюцца абавязковымі складнікамі культуры зносін і культуры маўлення.

topuch.ru

План-канспект урока «Распрацоўка вэб-сайта» у 11 класе

Раздзел: Асновы вэб-канструявання

Тэма: Распрацоўка вэб-сайта

Дата: 27.11.2015

Клас: 11

Мэты ўрока:

арганізаваць пашырэнне і паглыбленне ўяўленняў аб інструментах і метадах вэб-канструявання, фарміраванне ўменняў ствараць вэб-сайты ў рэдактары FrontPage;

забяспечыць развіцце лагічнага мыслення, уменняў аналізаваць, параўноўваць, сістэматызаваць, абагульняць;

садзейнічаць развіццю самастойнасці і акуратнасці, уменняў фармуліраваць праблемы, прапанаваць шляхі іх вырашэння.

Метады: рэпрадуктыўны, пошукавы, аналітычны, наглядны

Тып урока: урок засваення новых ведаў і ўменняў.

Вучні павінны ўмець: ствараць вэб-сайты ў рэдактары FrontPage.

Праграмнае і метадычнае забеспячэнне ўрока: рэдактар FrontPage; вучэбны дапаможнік «Інфарматыка 11», § 5.4., практыкаванне на сайце www.learningapps.org.

Ход урока

1. Арганізацыйны этап:

праверыць прысутных;

праверыць гатоўнасць навучэнцаў да ўроку (падручнікі, сшыткі, прылады)

2. Праверка ведаў папярэдняга ўрока (рэпрадуктыўны метад навучання, індывідуальная і франтальная форма работы).

Настаўнік: У пачатку ўрока прпаную вам выканаць індывідуальныя заданні на камп’ютары (практыкаванне 2 § 5.3): у рэдактары FrontPage стварыць табліцу і размясціць у ей тэкст і малюнак у адпаведнасці з заданнем 2 практыкаванні да § 5.3 (вучні самастойна выконваюць заданні).

Настаўнік: Адкажыце на пытанні:

З якой мэтай выкарыстоўваюцца табліцы на вэб-старонках?

Як ўставіць табліцу ў рэдактары FrontPage?

Як задаць памеры ячэек, слупкоў і радкоў табліцы?

3. Актуалізацыя ведаў і матывацыя вучняў на вывучэнне новага матэрыялу (франтальная форма работы).

Настаўнік: Давайце разам успомнім і пералічым асноўныя этапы распрацоўкі вэб-сайта (§ 1.2 навучальнага дапаможніка). Асаблівую ўвагу звярніце на праектаванне структуры сайта і дызайн старонак.

4. Тлумачэнне новага матэрыялу (тлумачальна-ілюстрацыйны метад навучання ў спалучэнні з часткова-пошукавым, франтальная форма работы).

Настаўнік: Давайце разглядзім асаблівасці распрацоўкі вэб-сайта ў рэдактары FrontPage на прыкладзе сайта «Песняры беларускай зямлі». Структуру сайта зручна адлюстраваць у выглядзе схемы (гл. мал 1.47 навучальнага дапаможніка).

C:\Users\Администратор\Desktop\QIP Shot - Screen 073.png

Настаўнік: Хай сайт змяшчае 4 старонкі: галоўная старонка і тры персанальныя: «Якуб Колас», «Янка Купала» і «Максім Багдановіч». На галоўнай старонцы будзем размяшчаць загаловак і гіперспасылкі, якія дазваляюць адкрыць старонкі другога ўзроўню. Кожная персанальная старонка будзе утрымліваць тэкставую (біяграфічныя звесткі) і графічную інфармацыю (напрыклад, партрэт, фатаграфіі памятных месцаў). Унізе размесцім спасылку, якая забяспечвае вяртанне на галоўную старонку сайта, і дзве спасылкі для пераходу паміж старонкамі паэтаў.

Непасрэднае канструяванне пачынаецца з персанальных старонак, якія афармляюцца ў адзіным стылі. Можна выкарыстоўваць гатовы шаблон афармлення. Аднак лепшых вынікаў можна дасягнуць шляхам стварэння і прымянення ўласнага шаблону.

Звярніце ўвагу на выкарыстанне табліц для размяшчэння фонавага малюнка (дэкаратыўнай рамкі), партрэтаў і тэкстаў.

C:\Users\Администратор\Desktop\QIP Shot - Screen 074.png

5. Замацаванне новага матэрыялу (часткова-пошукавы метад навучання, індывідуальная форма работы).

Настаўнік: Цяпер прапаную вам заняць месцы за камп’ютарамі і выканаць заданні прыкладаў 1 і 2 з § 5.4 дапаможніка. Увесь неабходны графічны і тэкставы матэрыял вы знойдзеце на рабочым стале ў папцы «Песняры». (Па завяршэнні работы праверка створаных кожным навучэнцам старонкі, карэктнасць гіперспасылак. Дадаткова дапытлівым вучням можна прапанаваць у якасці гіперспасылак выкарыстоўваць інтэрактыўныя кнопкі).

6. Падвядзенне вынікаў урока.

Настаўнік: А цяпер коратка апішыце магчымую структуру сайта і этапы яго распрацоўкі з дапамогай рэдактара FrontPage. (Пры неабходнасці удакладніць і абагульніць адказы).

7. Дамашняе заданне.

Вывучыць матэрыял § 5.4 дапаможніка, адказаць на пытанні 1-2, скласці план выканання практыкавання да § 5.4.

infourok.ru

DSpace at My University: Навучанне маўленчаму этыкету : даведачныя матэрыялы


Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: dspace.mspu.by/handle/123456789/234

Название: Навучанне маўленчаму этыкету : даведачныя матэрыялы
Авторы: Солахаў, Аляксей Васільевіч
Ключевые слова: Маўленчы этыкет
Малодшыя школьнікі
Методыка навучання
Дата публикации: 2014
Издатель: Мазыр : МДПУ імя І. П. Шамякіна
Аннотация: У выданні разглядаюцца асноўныя тэрміны і паняцці маўленчага этыкету і методыкі навучання маўленчаму этыкету малодшых школьнікаў на ўроках і ў пазакласнай працы, падаюцца прыказкі, крылатыя выразы і вершы, якія дапамогуць настаўніку арганізаваць працу па засваенні формул і правілаў маўленчага этыкету. Выданне адрасуецца студэнтам факультэта дашкольнай і пачатковай адукацыі ВНУ, можа быць выкарыстана таксама студэнтамі іншых факультэтаў ВНУ, навучэнцамі педагагічных каледжаў, выкладчыкамі і аспірантамі ВНУ, настаўнікамі сярэдніх школ і ўсімі, хто цікавіцца культурай маўленчых паводзін.
Описание: Солахаў, А. В. Навучанне маўленчаму этыкету : даведачныя матэрыялы / А. В. Солахаў ; Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі “Мазырскі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя І. П. Шамякіна. — Мазыр : МДПУ імя І. П. Шамякіна, 2014. — 75 с.
URI: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/234
ISBN: 978-985-477-504-3
Располагается в коллекциях:кафедра специальной педагогики и методик дошкольного и начального образования

Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.

dspace.mspu.by

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *