Валентність хімічних елементів – §12. Валентність хімічних елементів | 7 клас

Содержание

Валентність — Вікіпедія

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.

Вале́нтність — це властивість атомів одного хімічного елемента з’єднуватися з певним числом атомів інших хімічних елементів. Термін походить від лат. valentia — сила, тож в ході його еволюції йому надавалося й таке визначення: властивість атома приєднувати чи заміщувати певне число атомів чи атомних груп з утворенням хімічного зв’язку. Так, у сполуках HCl, H2O і NH3 хлор є одновалентним, оксиген — двовалентним, нітроген — тривалентним, бо вони сполучені відповідно з одним, двома і трьома атомами гідрогену.

Валентність, а точніше близька за змістом величина ступеня окиснення, при необхідності вказується в назві сполук за допомогою римських чисел в дужках[1], приміром, купрум(I) хлорид, купрум(II) хлорид.

Що стосується природи валентності, тобто природи тих сил, які обумовлюють собою хімічний зв’язок атомів у молекулах, то вона довгий час залишалася незрозумілою. Лише коли стала відома будова атомів, з’явилися теорії, які пояснювали причину різної валентності хімічних елементів і природу хімічного зв’язку. Найважливішими з цих теорій є теорія про електровалентний, або іонний, хімічний зв’язок і теорія про ковалентний, або атомний, хімічний зв’язок. Валентність повністю визначається будовою зовнішньої (валентної) електронної оболонки атома.

Розвиток поняття валентності у спробах краще зрозуміти склад і будову речовин привів до його розщеплення на кілька окремих концепцій: іонна валентність, ковалентність, ступінь окиснення, координаційне число. Те чи інше поняття з цього переліку застосовують залежно від способу взаємодії атомів. Класична теорія валентності стикається зі складнощами вже для нітрогену: як у катіоні амонію NH+4, так і в більшості неорганічних оксигеновмісних сполук ковалентність нітрогену становить 4 (і принципово не може сягнути 5), тоді як класичне визначення його валентності в оксиді N2O5 чи відповідній йому нітратній кислоті дає 5.

Валентність хімічних елементів[ред. | ред. код]

Деяким хімічним елементам притаманна стала валентність, а деяким — змінна. Наприклад, Гідроген, Натрій і Калій у своїх сполуках бувають тільки одновалентні, Кальцій, Барій, Магній, Цинк і Оксиген — тільки двовалентні, а Бор і Алюміній — тільки тривалентні. Більшість хімічних елементів мають змінну валентність. Так, Купрум може бути одновалентним (CuCl) і двовалентним (CuCl2), Ферум — двовалентним (FeCl2) і тривалентним (FeCl3), Карбон — двовалентним (CO) і чотиривалентним (CO2), Сульфур — чотиривалентним (SO2) та шестивалентним (SO3) тощо.

Найвища валентність елемента часто збігається з його номером групи в короткоперіодному варіанті періодичної системи елементів. Найвища валентність за Оксигеном і Гідрогеном збігається для металів (менш електронегативних за обидва ці елементи), але може відрізнятися для неметалів (більшість яких за електронегативністю проміжна між Гідрогеном та Оксигеном). В останньому випадку сума найвищих валентностей за Гідрогеном та Оксигеном дає 8 (порівняйте з правилом октета), наприклад, H

2S та SO3: 2 + 6 = 8.

Для того, щоб визначити значення валентності елементів у сполуках, складніших за бінарні, необхідно знати їх структурну формулу, тобто будову. Приміром, «постійна валентність 2» для Be та Zn означає властивий їм у сполуках постійний ступінь окиснення +2, але їхнє координаційне число в комплексних сполуках становить 4 (Be(OH)2–4, Zn(NH3)2+4 тощо), і саме воно в таких сполуках має відповідати валентності, яка вже не буде постійною. Так само для «змінної валентності»: ступінь окиснення, відповідний зазначеним нижче валентностям, у елемента є, а власне валентності (як координаційного числа в кристалі або кількості усуспільнених електронних пар в молекулі чи іоні) може не існувати.

Елементи з постійною валентністю[ред. | ред. код]

 • H, F, Li, Na, K, Rb, Cs, Fr — 1
 • Be, Mg, Ca, Ba, Zn, Ra, Cd, Sr, О — 2
 • Al, B — 3

Популярні елементи зі змінною валентністю[ред. | ред. код]

 • Cu, Hg — 1 і 2
 • Fe, Co, Ni — 2 і 3
 • C, Si, Ge, Sn, Pb — 2 і 4
 • P — 3, 5
 • S — 2, 4 і 6
 • Mn — 2, 3, 4, 6 і 7
 • N — 1, 2, 3, 4 і (суто формально) 5
 • Cl, Br, I — 1, 3, 5 і 7
 • Cr — 2, 3, 6
 • Pauling L., Hayward R. College Chemistry: An Introductory Textbook of General Chemistry. — 2nd ed. — W. H. Freeman and Company, 1956. — 685 с. (англ.)
 • Химическая энциклопедия : в 5 т. / гл. ред. И. Л. Кнунянц. — Т. 1 : Абляционные материалы — Дарзана реакция. — М.: Сов. энцикл., 1988. — 623 с. : ил., табл. — Библиогр. в конце ст. — ISBN 5-85270-008-8. (рос.)
 • Турова Н.Я. Неорганическая химия в таблицах. — М.: Высший химический колледж РАН, 1999. — 140 с. (рос.)

uk.wikipedia.org

Валентність хімічних елементів » Народна Освіта

Будучи фундаментальним поняттям, валентність буквально пронизує всю хімію,

є її «стрижнем»… О. Б. Медвинський

Опрацювавши матеріал параграфа, ви зможете:

• складати формули бінарних сполук за валентністю;

• визначати валентність хімічних елементів за формулами бінарних сполук;

• використовувати періодичну систему як довідкову для визначення валентності елементів.

Валентність хімічних елементів. Дотепер ви аналізували якісний і к іль-кісний склад речовин за хімічними формулами, наведеними в підручнику. І, напевно, хотіли б навчитися складати їх самотужки. З’ясуємо закономірності, за якими атоми хімічних елементів сполучаються між собою у певних співвідношеннях. Для цього порівняємо якісний і кількісний склад сполук, хімічні формули яких HCl, Н

20, NHg, СН4 (рис. 13.1).

 

За якісним складом ці речовини дещо подібні: атоми Гідрогену є в складі молекули кожної з них. Однак кількісний склад сполук — різний. Атоми Хлору, Оксигену, Нітрогену, Карбону сполучені в них з одним, двома, трьома й чотирма атомами Гідрогену відповідно.

Валентність (від лат. иаівпиа — сила) — властивість атомів, яка характеризує їхню здатність сполучатися з певним числом інших атомів.

ЦікаВо і пізнаВально

Здатність атомів сполучатися з певним числом інших атомів або заміщувати їх ще на початку ХІХ століття зауважив Дж. Дальтон. Е. Франкленд назвав її «сполучною силою».

Валентність багатьох хімічних елементів визначили на основі експериментальних даних про кількісний і якісний склад речовин. Одиниця валентності — це валентність атома Гідрогену. Якщо атом хімічного елемента сполучений з двома одновалентними атомами, то його валентність дорівнює двом. Якщо він сполучений з трьома одновалентними атомами, то він — тривалентний тощо.

 

Найвище значення валентності хімічних елементів — VIII. Валентність позначають римськими цифрами. Зробимо це над формулами зазначених вище сполук:

Науковці встановили, що чимало елементів у різних сполуках виявляють різні значення валентності. Тобто існують хімічні елементи зі сталою (табл. 13.1) і змінною (табл. 13.2) валентністю.

Таблиця 13.1

Чи можна визначити валентність за положенням хімічного елемента в періодичній системі? Зазвичай максимальне значення валентності елемента збігається з номером його групи в короткій формі періодичної системи. Однак трапляються винятки — Нітроген, Оксиген, Флуор, Купрум тощо.

Запам’ятайте: номер групи позначено римською цифрою над стовпчиком періодичної системи.

Приклад. Сульфур розташовано у Via, а Хлор — у Vila групі. Отже, вища валентність Сульфуру — VI, Хлору — VII (рис. 13.2).

Значення валентності неметалічного елемента у сполуці з Гідрогеном або металічним елементом дорівнює різниці між числом VIII і номером групи, до якої він належить.

Приклад. Нітроген належить до групи Va. Отже, у сполуках з Гідрогеном та металічними елементами він виявляє валентність III:

VIII — V = III

Застосуємо набуті знання для складання формул бінарних (двохелементних) сполук.

Завдання. Складіть хімічну формулу сполуки Фосфору з Оксигеном, у якій Фосфор виявляє найвищу валентність.

Ми складатимемо хімічну формулу бінарної сполуки за планом, який надалі використовуйте як алгоритм розв’язання подібних завдань.

№ дії

Послідовність дій

1

Запишіть хімічні символи Фосфору й Оксигену1

2

Пам’ятаючи, що Оксиген двовалентний, позначте його валентність римською цифрою над символом елемента

3

За періодичною системою визначте вищу валентність Фосфору. Він належить до Va групи, тож його вища валентність — V. Позначте її над символом Фосфору

4

Обчисліть найменше спільне кратне для значень валентності Фосфору й Оксигену. Найменше число, яке ділиться без залишку на валентності обох елементів, — 10. Запишіть його арабською цифрою зверху між значеннями валентностей

narodna-osvita.com.ua

Валентність хімічних елементів. Складання формул бінарних сполук за валентністю елементів. Визначення валентності елементів за формулами бінарних сполук.

Тема. Валентність хімічних елементів. Складання формул бінарних сполук за валентністю елементів. Визначення валентності елементів за формулами бінарних сполук.

Цілі уроку:

 • Формування навчальних компетентностей: сформувати поняття про валентність хімічних елементів; розвивати вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між місцем знаходження елементів у Періодичній системі хімічних елементів та їх валентностями. 

 • Діяльнісна: навчити визначати валентність елементів за формулами бінарних сполук; формувати навички учнів користуватися Періодичною системою як джерелом інформації.

 • Виховна: виховувати любов до праці шляхом залучення всіх учнів до навчальної діяльності; формувати міжпредметні, комунікативні і здоров’язбережувальні компетентності.

Форми роботи: словесний (бесіда, розповідь, робота з підручником, періодичною системою хімічних елементів, виконання тренувальних вправ), наочний (демонстрація слайдів).

Обладнання та матеріали: Періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва, алгоритм визначення валентності в бінарних сполуках, мультимедійний проектор.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Епіграф уроку: «…Хімічні формули говорять хімікові цілу істо­рію речовини».

Д.І. Менделєєв.

Хід уроку

І. Організаційна частина

Добрий день, діти! Я рада ві­тати всіх вас на нашому уроці. Спо­діваюся, що час, який проведемо ра­зом, допоможе вам піднятися на ще один щабель у вивченні дивовижної науки хімії.

ІІ. Актуалізація опорних знань. Перевірка домашнього завдання

 1. Перевірка домашнього завдання

 2. Робота в парі. Із наведеного переліку випишіть окремо формули простих і складних речовин: H

  2, Fe2O3, H2O, Al, BaCO3, Cl2, O2, CO2, Cu, H3PO4, NaCl, O3.

 3. Бесіда

 1. Які речовини називають простими?

 2. Які речовини називають складними?

 3. Охарактеризуйте якісний і кількісний склад речовин: Н2O, NH3, CH4.

 4. Наведіть приклади складних речовин та сумішей.

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

Більше трьох сотень років тому вчені встановили, що атоми з’єднуються в молекули за допомогою особливих зв’язків, що ма­ють назву хімічних. Спершу атоми уявляли у вигляді кульок, на поверхні яких є «гачки», за їх допомогою атоми поєднуються один з одним, як ланки одного ланцюга. Тільки на початку XX ст. була встановлена істинна природа хімічного зв’язку.
Одна з основних властивостей атома — це здатність утворювати хімічні зв’язки. Атоми різних елементів можуть утворювати певне число зв’язків, притаманне лише їм. Число хімічних зв’язків, що утворюють атоми даного елемента, називають валентністю. 

— Чому атоми сполучаються між собою, утворюючи прості або складні речовини?

— Як вони тримаються один біля одного?

Мабуть, їх тримають якісь певні сили. Сила латинською мовою буде YALENTIA, від нього і походить термін ВАЛЕНТНІСТЬ.

Записуємо тему  уроку: Валентність хімічних елементів (учитель разом з учнями формулює мету уроку).

ІV. Вивчення нового матеріалу

Сьогодні на уроці ви повинні з’ясувати: що таке валентність, запам’ятати валентність Оксигену та Гідрогену, усвідомити поняття „бінарні” сполуки, навчитися визначати валентність за формулами бінарних сполук, за положенням елемента в періодичній системі хімічних елементів, за структурними та графічними формулами.

Засновником вчення про валентність вважають німецького хіміка Фрідріха Августа Кекуле, який запропонував теорію валентності у 1857 році (150 років тому).

Отже, валентність це загальна властивість атомів приєднувати до себе певну кількість атомів іншого хімічного елемента.

Молекулярні формули показують лише якісний та кількісний склад речовин, але хіміки використовують ще один вид формул — структурні формули. Ці формули показують не лише хімічний склад, а й дають наочне уявлення про кількість хімічних зв’язків кожного елемента і про порядок зв’язування атомів один з одним.

У структурних формулах кількість хімічних зв’язків, які утворює атом хімічного елемента позначають рисками, саме кількість рисок і визначає його валентність.

Отже, структурна формулаце формула, яка показує порядок розташування та з’єднання атомів в молекулі.

За одиницю валентності приймають атом Гідрогену, вважають, що Гідроген має сталу валентність, яка дорівнює одиниці.

Засновником вчення про валентність вважають німецького хіміка Фрідріха Августа Кекуле, який запропонував теорію валентності у 1857 році.

Демонстрація кулестрижневих молекул води, сірководню, амоніаку, хлороводню, метану. Учні визначають кількість зв’язків, які утворює атом Гідрогену, визначають яку валентність виявляють атоми.

Валентність елементів можна визначати за допомогою Періодичної системи елементів. Номер групи, в якій міститься елемент показує максимальну валентність елемента. Майже всі елементи I, II, III груп ПС проявляють сталу валентність. Оксиген (VI група) виявляє тільки валентність II. Для позначення валентності використовують римські цифри.

Із скількох елементів складається кожна із запропонованих вам складних речовин?

Подвійний – той, що складається із двох частин, латинською мовою буде BINARIUS. Сполуки, які складаються із атомів двох елементів називаються БІНАРНИМИ сполуками.

Алгоритм для визначення валентностей в бінарних сполуках

 1. Указуємо валентність елемента з відомою валентністю:

II II I

Fe2O3 CO2 CH4

 1. Множимо число атомів цього елемента на його валентність:

3∙II=6 2∙II=4 4∙I=4

 1. Ділимо отримане значення на число атомів іншого елемента:

6:2=III 4:1=IV 4:1=IV

 1. Записуємо значення валентності над символом цього елемента:

III II IV II IV I

Fe2O3 CO2 CH4

Алгоритм складання формул за валентністю (на прикладі Al2O3)

1. Проставити валентності.

2. Знайти найменше спільне кратне (н.с.к.) для валентностей. н.с.к.=6

3. Ділимо н.с.к. на валентність і отримуємо індекс. н. с. к. = 6

Користуємося правилом: у формулах бінарних сполук сумарна валентність усіх атомів одного елемента завжди дорівнює сумарній валентності усіх атомів іншого елемента.

Визначення валентності за формулами бінарних сполук:

(користуємося «Інструкціями визначення валентності за формулою бінарних сполук»)

 1. Записуємо формулу речовини та значення валентності над символом хімічного елемента, у якого стала валентність, римською цифрою.

 2. Визначаємо сумарну валентність усіх атомів цього елемента.

 3. Сумарну валентність ділимо на кількість атомів елемента, валентність якого визначаємо.

Робота у парі.

Визначення валентності хімічних елементів за формулами бінарних сполук.

 1. Cu2O, CuO, FeO, Fe2O3

 2. P2O5, PH3, PbO, PbO2

 3. MnO, MnO2, Mn2O7, H2S

 4. CrO, Cr2O3, CrO3, SO2

 5. HCl, Cl2O5, Cl2O7, SO3

 6. N2O, NO, NO2, NH3

 7. CO, CO2, Hg2O, HgO

V. Фізкультхвилинка

VІ. Застосування набутих знань

1. Гра «Хрестики-нулики»

Виграшний шлях: одновалентні метали.

K2O

Fe2O3

AI2O3

SO3

Na2O

CO2

CO

SiO2

Cu2O

 Виграшний шлях: тривалентні метали.

Сr2O3

Fe2O3

AI2O3

SO3

Na2O

CO2

CO

SiO2

Cu2O

2. Тестування

1. Виберіть символи елементів, які виявляють сталу валентність:

а) О; б) Р; в) Mn; г) H; д) К.

2. Вкажіть в якому випадку валентність елементів визначена вірно:

I II ІІ І

а) Na2 O б) Na2 O

3. Визначіть відповідність елемента в сполуках з Оксигеном та його валентності:

1. CrO3 а) І

2. K2O б) ІІ

3. SO2 в) ІІІ

4. MgO г) ІV

д) VI

4. Вкажіть сполуку у якій валентність елемента, сполученого з Оксигеном, найвища:

а) Н2О; б) СаО; в) РbO2; г) CrO3; д) Br2O7

5. В якій із сполук валентність елемента, сполученого з Гідрогеном, найнижча:

а) Н2О; б) NH3; в) НI; г) SiH4

6. Запишіть молекулярні формули наведених речовин. Визначте валентність Сульфуру в його сполуках за графічними формулами. У відповіді наведіть кількість валентностей, які проявляє Сульфур.

Варіанти відповідей: А) одна, Б) дві, В) три, Г) чотири, Д) п’ять.

Заповнити таблицю відповідей

Завдання №

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Варіант відповіді

№ з/п

Назва речовини

Графічні формули

Молекуляр-ні формули

Валентність

Калій сульфід

S

K K

Сульфур діоксид

O = S = O

Сірководень

S

H H

Сірка

S S

S S S

S

S S

Сульфур триоксид

O

S

O O

Сульфатна кислота

O

H – O – S – O H

O

H S O

VІІ. Рефлексія

Бесіда. Чи досягли мети уроку?

 • Властивість атомів хімічного елемена з’єднуватися з певним числом атомів того самого або інших хімічних елементів називається (ВАЛЕНТНІСТЬ)

 • Валентність атома Гідрогену –(1), Оксигену — (2).

 • Кількісно валентність виражається кількістю атомів (Гідрогену), які приєднує атом даного елемента.

 • Сполуки, які містять в своєму складі атоми двох елементів називаються (БІНАРНИМИ).

 • Валентність можна визначати (за формулами бінарних сполук або за положенням елементів у періодичній системі хімічних елементів).

VІІІ. Підсумок уроку

ІX. Домашнє завдання

Опрацювати параграф підручника, виконати завдання у кінці параграфа.

vseosvita.ua

Відкритий урок «Валентність хімічних елементів»

Відкритий урок

у 7 класі

«Валентність хімічних елементів»

Підготувала

вчитель хімії

Кримняк І.В.

Цілі уроку:

визначити поняття «валентність» як здатність атомів утворювати хімічні сполуки; ознайомити учнів зі значеннями валентностей окремих атомів;

показати учням найпростіші способи визначення валентності за періодичною системою;

навчити учнів складати формули бінарних сполук за валентністю;

закріпити знання учнів читати формули хімічних речовин, визначати якісний і кількісний склад простих та складних речовин;

розвивати логічне мислення;

розвивати вміння та навички: працювати з періодичною системою хімічних елементів , виконувати завдання за алгоритмом.

Тип уроку: комбінований

Методи і методичні прийоми:

 • словесний (бесіда, розповідь, робота з підручником, періодичною системою хімічних елементів, виконання тренувальних вправ,

 • наочний (демонстрація слайдів).

Обладнання: періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, алгоритми складання формул за валентностями, мультимедійний проектор.

Базові поняття та терміни: валентність, структурні формули, бінарні сполуки, найменше спільне кратне.

«Знати – добре, але вміти – краще».

Гембель

Хід уроку

І. Організаційний момент

Пошук емоційного контакту

Учитель.

Доброго здоров’я, друзі, доброго вам дня!

Хай вам ясно світить сонце у вікно щодня,

Хай сміється мирне небо і дивує світ.

А Земля нехай дарує вам барвистий цвіт.

-Доброго дня. Доброго всім здоров’я.

Чергові.

Уже дзвінок сигнал нам дав –

Працювати час настав.

Тож і ми – часу не гай –

Працювати починай!

Учитель. А зараз прошу сідати красу, грацію та елегантність нашого класу. Наступними сідають мужні, сильні і відчайдушні.

Учитель. Доброго дня! Я вітаю вас іще з одним чудовим днем. Ви, звичайно, можете заперечити, тому поясню: я хочу, щоб цей день став чудовим завдяки нашій спільній продуктивній роботі, нашій співпраці.

Почнімо наш урок з простого засобу, відомого з давніх-давен для підвищення імунітету, що актуально восени. Відомий учений Іван Павлов назвав цей засіб «зарядкою для мозку, що мобілізує захисні сили організму на боротьбу проти захворювань». Від себе додам, що цей засіб не вимагає матеріальних витрат, доступний усім і можемо його використовувати за власним бажанням у будь-який момент. Назвіть і продемонструйте його. (Сміх, посмішка).

Впоратися із завданням. Подолати будь-які труднощі в житті вам завжди допоможе віра в себе, у свої сили. Я бажаю вам упевненості, віри в те, що ви зумієте бути лише переможцями й успішними людьми.

Учитель. Для оцінки своєї роботи на уроці ви отримали візитку учня.

«Пам’ять – щоденник, який ми носимо із собою», — стверджував Оскар Уайльд.

1.Вправа «Бліцопитування»

1. Наука про речовини (Хімія)

2.Найдрібніша частина речовини (Атом)

3.Властивості речовини, які визначають спостереженням або вимірюванням, без перетворювання її на іншу речовину (Фізичні)

4.Речовини, що складаються з атомів одного виду (Прості)

5.Кілька речовин, узятих разом (Суміш)

6.Ознаки, за якими одну речовину відрізняють від іншої (Властивості)

7.Речовини, що складаються з атомів різних видів (Складні)

8. Простір навколо ядра заповнений… (електронами)

9.Кількість електронів в атомі дорівнює кількості… (протонів)

10.Прості речовини поділяють на… (метали і неметали)

11.Число, що ставиться перед формулою (Коефіцієнт)

12.Якісний і кількісний склад частинки або речовини відображає… (хімічна формула).

2.Вправа «Метання списів» (робота в групах)

(Учні «метають списи» й вказують координати, куди саме поцілили. Противники повинні прочитати формулу і сказати, проста чи складна речовина.

3.Вправа «Рубання лози»

Хімічний диктант: записати хімічні формули, які читають так:

А) калій два ес чотири;

Б) пе два о п’ять;

В) аш два о чотири;

Г) натрій два це о три.

І група: виберіть із переліку метали та зазначте відповідні номери.

ІІ група: виберіть із переліку неметали та зазначте відповідні номери.

 1. Гідроген 2. Натрій 3. Калій 4. Оксиген 5.Сульфур

6. Кальцій 7. Ферум 8. Літій 9. Карбон 10. Хлор

11. Аргентум 12. Нітроген

4. Вправа «Піраміда»

Скласти піраміду хімічних елементів за їх атомними масами

ІІ. Мотивація навчальної діяльності

Давньокитайсьа мудрість говорить: «Вважай нещасливим той день і ту годину, коли ти не засвоїв нічого нового». Тож давайте вперед до нових знань.

 • Сьогодні на уроці ми дізнаємося, чому атоми різних елементів утримують неоднакову кількість атомів гідрогену? Навчимося використовувати цю властивість у хімії, тобто знайти їй практичне застосування.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

1.Поняття про валентність

2.Казка про валентність (розповідь вчителя)

Отже, валентність це загальна властивість атомів приєднувати до себе певну кількість атомів іншого хімічного елемента. (Робота в зошитах)

У структурних формулах кількість хімічних зв’язків, які утворює атом хімічного елемента позначають рисками, саме кількість рисок і визначає його валентність.

Отже, структурна формулаце формула, яка показує порядок розташування та з’єднання атомів в молекулі. (Робота в зошитах)

-За одиницю валентності приймають атом Гідрогену. Вважають, що Гідроген має сталу валентність, яка дорівнює одиниці.

-Валентність хімічного елемента позначається над символом римською цифрою.

2.Визначення валентності за періодичною системою.

Хімічні елементи можуть проявляти змінну і постійну валентності.

(Робота з таблицею підручника)

Гімнастика для очей

3.Поняття про бінарні сполуки

4.Складання формул бінарних сполук

Розповідь вчителя з алгоритмом складання формул за валентністю.

Завдання: скласти формулу сполук у таблиці

Іᴠ. Узагальнення та закріплення знань

1.Вправа «Вихід з лабіринту» (Робота біля дошки).

Потрібно вийти з лабіринту валентностей

2.Робота в парах.

З наведеного переліку виписати окремо:

1парі – речовини одновалентних: 2 парі –двовалентних; 3 парі – тривалентних металів.

.Підведення підсумків уроку

Учитель проводить психологічний тест «Личка», який дає можливість установити психологічний настрій.наприкінці заняття.

І.Домашнє завдання

Опрацювати параграф підручника з використанням позначок:

«+» — якщо прочитане ви розумієте і знаєте.

« — « — якщо прочитане несе нову для вас інформацію.

«?» — якщо інформація не зрозуміла чи ви хочете знати про це більше

Учитель. Ну от і підійшов до завершення наш урок. Памятайте : наш світ корабель, на якому розум – вітрила, а думка – штурвал. З їхньою допомогою ви зможете перебороти таємні глибини океану життя, вибрати правильний курс для досягнення поставленої мети.

vseosvita.ua

Таблица валентностей химических элементов. — таблицы Tehtab.ru


ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ:

БОНУСЫ ИНЖЕНЕРАМ!:

МЫ В СОЦ.СЕТЯХ:

Навигация по справочнику TehTab.ru:  главная страница  / / Техническая информация / / Химический справочник  / / Таблица валентностей химических элементов.

Таблица валентностей химических элементов.

Считается, что валентность химических элементов определяется группой (колонкой) Периодической таблицы . Действительно, теоретически, это самая распространенная валентность для элемента, но на практике поведение химических элементов значительно сложнее. Причина множественности значений валентности заключается в том, что существуют различные способы (или варианты) заполнения, при которых электронные оболочки стабилизируются. Поэтому, предлагаем Вашему вниманию таблицу валентностей химических элементов.

Числовое значение положительной валентности элемента равно числу отданных атомом электронов, а отрицательной валентности – числу электронов, которые атом должен присоединить для завершения внешнего энергетического уровня.

В скобках обозначены более редкие валентности. Химические элементы с единственной валентностью — одну и имеют.

Таблица валентностей химических элементов.

Порядковый номер
химического элемента,
он же: атомный номер,
он же: зарядовое число
атомного ядра,
он же: атомное число

Русское /
Английское наименование

Химический
символ

Валентность

1

Водород / Hydrogen

H

(-1), +1

2

Гелий / Helium

He

0

3

Литий / Lithium

Li

+1

4

Бериллий / Beryllium

Be

+2

5

Бор / Boron

B

-3, +3

6

Углерод / Carbon

C

(+2), +4

7

Азот / Nitrogen

N

-3, -2, -1, (+1), +2, +3, +4, +5

8

Кислород / Oxygen

O

-2

9

Фтор / Fluorine

F

-1, (+1)

10

Неон / Neon

Ne

0

11

Натрий / Sodium

Na

+1

12

Магний / Magnesium

Mg

+2

13

Алюминий / Aluminum

Al

+3

14

Кремний / Silicon

Si

-4, (+2), +4

15

Фосфор / Phosphorus

P

-3, +1, +3, +5

16

Сера / Sulfur

S

-2, +2, +4, +6

17

Хлор / Chlorine

Cl

-1, +1, (+2), +3, (+4), +5, +7

18

Аргон / Argon

Ar

0

19

Калий / Potassium

K

+1

20

Кальций / Calcium

Ca

+2

21

Скандий / Scandium

Sc

+3

22

Титан / Titanium

Ti

+2, +3, +4

23

Ванадий / Vanadium

V

+2, +3, +4, +5

24

Хром / Chromium

Cr

+2, +3, +6

25

Марганец / Manganese

Mn

+2, (+3), +4, (+6), +7

26

Железо / Iron

Fe

+2, +3, (+4), (+6)

27

Кобальт / Cobalt

Co

+2, +3, (+4)

28

Никель / Nickel

Ni

(+1), +2, (+3), (+4)

29

Медь / Copper

Сu

+1, +2, (+3)

30

Цинк / Zinc

Zn

+2

31

Галлий / Gallium

Ga

(+2). +3

32

Германий / Germanium

Ge

-4, +2, +4

33

Мышьяк / Arsenic

As

-3, (+2), +3, +5

34

Селен / Selenium

Se

-2, (+2), +4, +6

35

Бром / Bromine

Br

-1, +1, (+3), (+4), +5

36

Криптон / Krypton

Kr

0

37

Рубидий / Rubidium

Rb

+1

38

Стронций / Strontium

Sr

+2

39

Иттрий / Yttrium

Y

+3

40

Цирконий / Zirconium

Zr

(+2), (+3), +4

41

Ниобий / Niobium

Nb

(+2), +3, (+4), +5

42

Молибден / Molybdenum

Mo

(+2), +3, (+4), (+5), +6

43

Технеций / Technetium

Tc

+6

44

Рутений / Ruthenium

Ru

(+2), +3, +4, (+6), (+7), +8

45

Родий / Rhodium

Rh

(+2), (+3), +4, (+6)

46

Палладий / Palladium

Pd

+2, +4, (+6)

47

Серебро / Silver

Ag

+1, (+2), (+3)

48

Кадмий / Cadmium

Cd

(+1), +2

49

Индий / Indium

In

(+1), (+2), +3

50

Олово / Tin

Sn

+2, +4

51

Сурьма / Antimony

Sb

-3, +3, (+4), +5

52

Теллур / Tellurium

Te

-2, (+2), +4, +6

53

Иод / Iodine

I

-1, +1, (+3), (+4), +5, +7

54

Ксенон / Xenon

Xe

0

55

Цезий / Cesium

Cs

+1

56

Барий / Barium

Ba

+2

57

Лантан / Lanthanum

La

+3

58

Церий / Cerium

Ce

+3, +4

59

Празеодим / Praseodymium

Pr

+3

60

Неодим / Neodymium

Nd

+3, +4

61

Прометий / Promethium

Pm

+3

62

Самарий / Samarium

Sm

(+2), +3

63

Европий / Europium

Eu

(+2), +3

64

Гадолиний / Gadolinium

Gd

+3

65

Тербий / Terbium

Tb

+3, +4

66

Диспрозий / Dysprosium

Dy

+3

67

Гольмий / Holmium

Ho

+3

68

Эрбий / Erbium

Er

+3

69

Тулий / Thulium

Tm

(+2), +3

70

Иттербий / Ytterbium

Yb

(+2), +3

71

Лютеций / Lutetium

Lu

+3

72

Гафний / Hafnium

Hf

+4

73

Тантал / Tantalum

Ta

(+3), (+4), +5

74

Вольфрам / Tungsten

W

(+2), (+3), (+4), (+5), +6

75

Рений / Rhenium

Re

(-1), (+1), +2, (+3), +4, (+5), +6, +7

76

Осмий / Osmium

Os

(+2), +3, +4, +6, +8

77

Иридий / Iridium

Ir

(+1), (+2), +3, +4, +6

78

Платина / Platinum

Pt

(+1), +2, (+3), +4, +6

79

Золото / Gold

Au

+1, (+2), +3

80

Ртуть / Mercury

Hg

+1, +2

81

Талий / Thallium

Tl

+1, (+2), +3

82

Свинец / Lead

Pb

+2, +4

83

Висмут / Bismuth

Bi

(-3), (+2), +3, (+4), (+5)

84

Полоний / Polonium

Po

(-2), +2, +4, (+6)

85

Астат / Astatine

At

нет данных

86

Радон / Radon

Rn

0

87

Франций / Francium

Fr

нет данных

88

Радий / Radium

Ra

+2

89

Актиний / Actinium

Ac

+3

90

Торий / Thorium

Th

+4

91

Проактиний / Protactinium

Pa

+5

92

Уран / Uranium

U

(+2), +3, +4, (+5), +6
Дополнительная информация:
 1. А чем отличается Физика от Химии? Характерные диапазоны времени, расстояний и энергии для физики и химии.
 2. «Химический алфавит (словарь)» — названия, сокращения, приставки, обозначения веществ и соединений.
 3. Стандартная, она же научная форма записи числа. Порядок величины. Разница на порядок. Зачем это придумали.
 4. Нормальные условия (НУ). Что это такое?
 5. Таблица Менделеева. Названия. Электронные формулы. Структурные формулы.
 6. Вода (H2O) — свойства воды, пара и льда
 7. Водные растворы и смеси для обработки металлов.
 8. Характерные химические реакции на органические соединения. Как определить наличие органических соединений?
 9. Характерные химические реакции на катионы (положительно заряженные ионы). Как определить наличие катионов?
 10. Характерные химические реакции на анионы (отрицательно заряженные ионы). Как определить наличие анионов?
 11. Водородный показатель pH. Таблицы показателей pH.
 12. Свойства растворов. Константы диссоциации, кислотности, основности. Растворимость. Смеси.
 13. Свойства растворителей.
 14. Термические константы веществ. Энтальпии. Энтропии. Энергии Гиббса…
 15. Тепловые величины, включая температуры кипения, плавления, пламени и т.д …
 16. Горение и взрывы. Окисление и восстановление.
 17. Классы, категории, обозначения опасности (токсичности) химических веществ
 18. Калькулятор физических свойств наиболее известных веществ по материалам методички В. Н. Бобылёва РХТУ им. Менделеева (Внешняя ссылка)
 19. Электрохимическая коррозия металла. Катодная защита. Анодная защита. Пассивная защита. Электродные потенциалы — таблица.
 20. Сырье и продукты промышленности органических и неорганических веществ. Подробнейший справочник технолога. Физические, химические, тепловые и прочие свойства веществ.
 21. Химия и физика человека.
↓Поиск на сайте TehTab.ru — Введите свой запрос в форму

tehtab.ru

§13. Складання хімічних формул за валентністю | 7 клас

Досі ми користувалися формулами речовин, поданими у підручнику або названими вчителем. А як складають хімічні формули?

Хімічні формули виводять на основі даних про якісний і кількісний склад речовини. За допомогою дослідів встановлено, що у будь-якій пропорції води на 1 масову частку Гідрогену припадає 8 масових часток Оксигену. Відносна атомна маса Оксигену дорівнює 16(Ar(O)=16), а Гідрогену 1(Ar(Н)=1). Звідси формула води Н2О. Такий спосіб складання формул застосовують тільки тоді, коли формулу речовини виводять уперше.

Під час утворення кожної сполуки хімічні елементи завжди сполучаються один з одним у точно визначених кількостях. Наприклад, яким би способом ми не добули воду, співвідношення мас елементів Гідрогену і Оксигену незмінно дорівнює 1:8, формула води – Н2О. Формула вуглекислого газу завжди СО2. Цей принцип називається законом сталості складу речовин. Але для запису формул відомих сполук вдаватися до цього немає потреби. Формули речовин записують за певними правилами, виходячи з валентності елементів, що утворюють дану сполуку.

Приклад. Скласти формулу сполуки Фосфору з Оксигеном.

1. Записують поряд хімічні символи елементів, які входять до складу сполуки – РО.
2. Над знаками хімічних елементів позначають їхню валентність: .
3. Визначають найменше спільне кратне чисел, які виражають валентність обох елементів:  (5 · 2 = 10).
4. Діленням найменшого спільного кратного на валентність відповідного елемента знаходять індекси. Число атомів Фосфору у даному випадку – два (10 : 5 = 2). Ставимо індекс «2» справа знизу за атомом Фосфору. Число атомів Оксигену п’ять (10 : 2 = 5). Ставимо індекс «5» за атомом Оксигену (Р2О5).

Складання формул за валентністю

Підсумок

 • Щоб скласти формулу сполуки, утвореної двома елементами, треба:
  1. позначити валентність елементів;
  2. знайти найменше спільне кратне для значень валентностей обох елементів;
  3. знайдене найменше спільне кратне почергово поділити на валентність кожного елемента, знайдемо відповідні індекси (число атомів у сполуці).

Поміркуй! Де і чому допущено помилку у формулі речовини Zn2O2?

?

 1. На підставі яких даних виводять формули невідомих сполук?
 2. Виходячи з чого, виводять формули відомих сполук?
 3. Яких правил слід дотримуватися, для запису формул відомих сполук?
Завдання для самоконтролю

Фронтальна робота

114. Знаючи валентність елементів, визначте індекси у формулах сполук: , , , , , , , , , , , , .

115. Складіть формули речовин, утворених Оксигеном і такими елементами із вказаною в дужках їх валентністю: Mn(VII), Sn(IV), Fe(II), Fe(III), S(IV), S(VI), Mg, Al, Cu(I), K.

116. Виведіть формули сполук двовалентного Сульфуру із такими елементами: Hg(II), H, Zn(II), Cr(III), K, Pb(IV). (Сульфур пишеться у формулі на другому місці).

І

117. За зазначеною над символами хімічних елементів валентністю складіть відповідні формули сполук: , , , , , , , , .

II

118. Складіть формули сполук з Оксигеном таких елементів: Zn(II), K(I), Fe(III), S(IV), N(V).

119. Складіть формули сполук з Хлором таких елементів: Na(I), Ba(II), Al(III), Mg(II), Ca(II), Fe(III), знаючи, що Хлор одновалентний.

III

120. Складіть формули сполук таких елементів: , , , , , BaJ, AlF, AgCl, , , AlS, KO, CaN.

121. Назвіть подані нижче оксиди. Оксиди елементів зі змінною валентністю назвіть за зразком: SO3 – сульфур(IV) оксид: SO2, CO, CO2, CrO, K2O, Al2O3, NO, N2O, NO2.

IV

122. Перепишіть таблицю у зошит і заповніть вільні клітинки формулами відповідних сполук, за зразком:

  S(II) Cl(I) N(III) O Br(I) F(I)
H(I) h3S          
K(I)            
Ba(II)     Ba3N2      
Zn(II)            
Al(III)           AlF3

123. При складанні формул сполук учень допустить помилки. Знайдіть ці помилки і виправте їх: Al3O2, Fe2S3, Fe3S2, KO2, Zn2O2, BaO, SO4, SO2, NaCl, Ca2Cl.

Домашній експеримент

Вирощування кристалів

Спочатку готують 250-300 мл насиченого (при температурі, яка вища за кімнатну на 20-30°С) розчину мідного купоросу. Розчин фільтрують (краще крізь скловату) у хімічну склянку. Беруть тонку капронову нитку і прив’язують одним кінцем до палички, яку кладуть на склянку так, щоб вільний кінець нитки був занурений у розчин майже до дна склянки.

Через 2-3 дні нитку виймають з розчину і знімають з неї всі кристалики, залишаючи один – найбільший і правильної форми.

Використовуючи початковий розчин, знову готують насичений розчин мідного купоросу при підвищеній температурі, розчин охолоджують і знову занурюють у нього нитку з кристалом.

Операцію повторюють до отримання кристалів бажаних розмірів.

Вирощені кристали найкраще зберігати у скляних бюксах з притертими кришками. Можна зверху кристали покрити безбарвним лаком.

www.chemistry.in.ua

Валентність хімічних елементів. Визначення валентності елементів за формулами бінарних сполук.

Тема: Валентність хімічних елементів. Визначення валентності елементів за формулами бінарних

сполук. Складання формул бінарних сполук за відомою валентністю елементів.

Мета:

Навчальна: продовжити формування вміння та навички на підставі знань валентності складати хімічні формули бінарних сполук і за формулами визначати валентності атомів хімічних елементів; узагальнити й поглибити знання про зміст хімічної формули, склад простих і складних речовин;

Розвиваюча: Розвивати уміння точно та логічно висловлювати власні думки, узагальнювати. Розвивати мислення, увагу, пам’ять, уміння спостерігати.;

Виховна: Виховувати науковий світогляд та вміння спілкуватись. Виховувати бажання здобувати нові знання, пізнавати навколишній світ.

Тип уроку: Поглиблення і систематизації знань, комбінований.

Обладнання і матеріали: Періодична система хімічних елементів, картки-питальники, картки-відповіді, мультимедійний проектор.

Тип уроку: поглиблення і систематизації знань.

Форми роботи: фронтальна бесіда, тест-контроль, робота з дошкою, самостійна робота з картками.

Обладнання: періодична система хімічних елементів.

ХІД УРОКУ

І. Організація класу до уроку

Доброго дня шановні учні, гості! Сьогодні у вас незвичайний урок, урок особливий, сповнений цікавими фактами та різними формами роботи. Сподіваюсь, що він вам запам’ятається та кожен відкриє для себе щось нове та цікаве – те, що вам знадобиться в майбутньому.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів

Діти, склад речовин у процесі вивчення хімії дуже важливо навчитись складати формули хімічних речовин. Це своєрідна мова, не навчившись якої, ви не зможете розмовляти, буквами в цій мові є хімічні символи хімічних елементів. Ці букви можуть за певними загальноприйнятими правилами складатись в слова – хімічні формули, за допомогою яких всі хіміки країн можуть спілкуватись один з одним. Знаючи хімічну формулу речовин, ми отримуємо відомості про склад речовин, а знаючи склад речовини, можемо записати її хімічну формулу. Але ж речовин дуже багато та й чи можна вивчити вісі формули речовин??? Так, та й цього і не потрібно робити, краще вивчити закономірності, за якими без проблем можна записати будь-яку хімічну формулу. А отже саме тому сьогодні продовжуємо вивчати закономірності складання хімічних формул і тому тема нашого уроку:

Валентність хімічних елементів. Визначення валентності елементів за формулами бінарних сполук. Складання формул бінарних сполук за відомою валентністю елементів.

(слайд)

IIІ. Актуалізація опорних знань учнів (слайд, на мультимедійному екрані виведене питання та чотири варіанта відповіді учні підіймають картки з правильним варіантом відповіді)

Але перед тим як приступити до вивчення нового матеріалу мені необхідно з’ясувати як ви засвоїли попередній матеріал. За правильні відповіді ви будете нагороджені шматочками цінних металів, за які можна буде придбати в кінці уроку оцінку. (слайд Au – 3 бала, Аg — 2бала, Cu – 1 бал) І так перше завдання

 1. Тест-контроль

 1. Дайте визначення поняттю Валентність

А) це кількість атомів у молекулі; Б) здатність атома утворювати певну кількість хімічних зв’язків; В) показує кількість молекул в речовині; Г) це фізична характеристика атома.

2. Проста речовина це –

А) речовина яка складається з одного виду атомів хімічних елементі; Б)речовина з якої виготовляють складні речовини; В) речовина без запаху та кольору; Г) речовина яка змінює колір при нагріванні.

3. В якому рядочку записані лише складні речовини:

А) Zn, Cu, N2, CO2 В) ZnCl2, CuO, N2O5, CO2

Б) Zn, CuO, N2O5, CO2 Г) ZnCl2, O3, N2O5, O2

4. Вкажіть групу хімічних елементів в якій записані тільки метали:

А) Zn, Cu, N2, Fe В) Cl2, Cu, N, C

Б) Zn, Cu, N, C Г) Zn, Cu, Al, Na

5. Вкажіть просту речовину яка належить до неметалів:

А) водень В) цинк

Б) мідь Г) залізо

6. Вкажіть твердження, що описує якісний склад сполуки, формулу якої ви бачите перед собою С2Н6:

А) молекула містить 8 атомів Карбону ;

Б) молекула містить 2 атома Гідрогену та 6 атомів Карбону;

В) молекула складається з Карбону та Гідрогену;

Г) в записаній формулі міститься 8 молекул.

 1. Гра «Хімічна хованка»

Визначте за таблицею хімічні елементи, прості та складні речовини. Із літер, які відповідають правильним відповідям, складіть кодове слово запишіть його на бланку відповіді та віддайте вчителю, ніхто не викрикує, перші п’ять учнів отримають кристал – Аu.

І так вперед перед, перед Вами таблиця! (слайд)

з/п

Назва

Формула

Хімічний елемент

Проста

речовина

Складна речовина

1

Оксисен

О

М

І

З

2

Кисень

О2

Р

О

К

3

Сульфур

S

Л

С

Л

4

Йод

I2

Д

О

Г

5

Карбон ІІ оксид

CO2

Т

У

Д

6

Водень

H2

З

Ц

А

7

Аурум

Au

І!

О

Х

8

Залізо

Fe

Ж

В

Б

9

Цинк оксид

ZnO

Д

Е

П

10

Магній оксид

MgO

Р

О

Е

11

Карбон

C

Р

В

Ф

12

Золото

Au

М

Е

Ю

13

Азот

N2

К

Д!

У

Відповідь: «Молодці! Вперед!»

Перш ніж приступити до виконання наступного завдання давайте повторимо алгоритм який ми з вами вивчили на попередньому уроці, І так для того щоб визначити валентність треба:

Молодці! Рухаємось далі, наступна вправа

 1. Визнач валентність перед вами таблиця працюємо з дошкою, по черзі виходимо до дошки записуємо формулу на дошці та визначаємо валентність у кожного хімічного елемента, хто може працювати самостійно працює в зошиті таблицю не креслить, по закінченню кожного блоку піднімає руку. 

CaCl2

якщо Хлор одновалентний

I

Cl

Li2S

якщо Сульфур двовалентний

II

S

AlCl3

BaS

KCl

PbS2

PCl5

Аl2O3

Na2O

якщо Оксиген двовалентний

II

O

Na3N

якщо Нітроген тривалентний

III

N

MgO

Zn3N2

Cr2O3

C3N4

SiO2

CrN

 

IV. Поглиблення знань.

Добре молодці, а зараз приступаємо до вивчення наступного алгоритму який називається:

Алгоритм складання формул складних сполук:

 1. Записуємо символи елементів у необхідному порядку та надписуємо їх валентність:

III II VI I IV II

Al O S F C S

 1. Знаходимо найменше спільне кратне (НСК) для значень валентностей елементів:

НСК ( ІІІ і ІІ ) = 6 НСК (VI і І ) = 6 НСК ( ІV і ІІ ) = 4

 1. Ділимо НСК на валентність кожного атома хімічного елемента

6 : ІІІ = 2 (Al) 6 : VІ = 1 (S) 4 : ІV = 1 (С)

6 : ІІ = 3 (О) 6 : І = 6 (F) 4 : ІІ = 2 (S)

 1. Отримане значення записуємо як індекс біля кожного з елементів

Al2O3 S F6 C S2

Ось і все Ви отримали формули речовин складних речовин які мають певні властивості, доречі що показує індекс? …… А коефіцієнт ? …… Молодці!!!

Виконуємо вправу яка називається «склади формулу» (слайд)

Елемент

Cl (I)

Br (I)

O (II)

S (II)

N (III)

K

Mg

Al

Працюємо в зошитах та на дошці хто швидше виконує той отримує кристали

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ, ОСМИСЛЕННЯ ОБ’ЄКТИВНИХ ЗВ’ЯЗКІВ І ВІДНОСИН.

Отже, діти важливо запам’ятати що в хімії хімічні формули — це «хімічні слова», які складаються не довільно, а в суворій відповідності до правил. Зміст хімічної формули значно глибший, ніж тільки якісний і кількісний склад. Хімічна формула показує, як саме атоми хімічних елементів пов’язані між собою, в якому співвідношенні. Частково відповісти на це питання допомагає поняття валентності. А зараз пропоную ще раз повторити Алгоритм складання хімічних формул який ми сьогодні вивчили, і так з чого починаємо:

(Учні по черзі називають алгоритм та вивішують стрілки на дошці)

VІІ. РЕФЛЕКСІЯ (слайд).

А зараз побудуємо пограємо з вами в гру «Хрестики-нулики»

Виграшний шлях: одновалентні метали. Виграшний шлях: тривалентні метали.

 

VІІІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ

Оцінка роботи учнів на уроці. Учні рахують свої бали та «купують оцінку» за кристал

ІХ. ДОМАШЄ ЗАВДАННЯ. (слайд).

Опрацювати матеріал параграфа Виконати вправу Ст.

Всі були дуже старанні,

Отже, всі ви учні гарні.

І за труд ваш на уроці

Вам подякувати хочу

ЗАВДАННЯ ЯКЩО ЗАЛИШИТЬСЯ ЧАС. (слайд).

Елемент

I (I)

Br (I)

O (II)

C (II)

N (III)

Na

Zn

Сr (III)

vseosvita.ua

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о