Розібрати синтаксично речення онлайн: Синтаксичний розбір – Синтаксичний розбір речення онлайн – ТОП-5 сервісів

Содержание

Синтаксичний розбір

Синтаксис (від гр. syntaxis — «побудова, порядок») — частина мовознавства, що вивчає форми речень і словосполучень.
Синтаксис (от гр. syntaxis — «составление, порядок») — отдел грамматики, изучающий предложения и способы сочетания слов внутри предложения.

Синтаксичний розбір — розбір, покликаний виробити уміння аналізувати структуру простого, простого ускладненого і складного речення, розкривати характер синтаксичних зв ‘язків слів у словосполученні й реченні та синтаксичних відношень, що сприяє розвиткові зв’язного мовлення учнів.


Синтаксический разбор — это разбор синтаксических единиц: словосочетаний и предложений. По количеству грамматических основ предложения делятся на простые и сложные.

Словосполучення — це смислове і граматичне поєднання двох повнозначних слів (червоний ліхтарик, стояти вгорі, дивитися на екран).

Словосполучення можуть входити в склад речення, можуть вичленовуватися з нього для спеціального аналізу і поза реченням у мові не існують.
Словосочетание — это два или несколько слов, связанных между собой по смыслу и грамматически. Грамматическая основа (подлежащее + сказуемое) словосочетанием не является.

Словосполучення поділяються на:

 • лексичні і синтаксичні
 • іменні, прикметникові, числівникові, займенникові, дієслівні і прислівникові
 • сурядні і підрядні
 • прості і складні

Словосполучення

Приклади

Лексичні словосполучення існують у мові в готовому вигляді і завжди називають одне і те ж поняття.

Лексичні словосполучення називають ще синтаксично нерозкладними словосполученнями.

У реченні лексичні словосполучення виконують роль одного члена речення.

за тридев’ять земель
пекти раків (червоніти)
Чорне море

Синтаксичні (вільні) словосполучення виникають у процесі мовлення при збереженні лексичного значення слів, від яких вони утворюються.

зелений троллейбус
працюючий телевізор
написати листа


Словосполучення

Приклади

іменникове

шапка господаря, ручка дверей

прикметникове

червоний від сорому, білий від снігу

числівникове

два кроки, з десяти ящиків

займенникове

хтось з вами, ми не одні

дієслівне

знімав на фотоплівку, возив сіно

прислівникове

втричі швидше, далеко від своїх


Словосполучення

Зв’язок

Приклади

Сурядне словосполучення — це смислове і граматичне поєднання двох повнозначних слів як граматично рівноправних.

розділовий

то дощ, то сніг; зима або весна

єднальний

земля і небо; я і ти; ми і вона

протиставний

не я, а ти; не любов, а сон

Підрядне словосполучення — це смислове і граматичне поєднання двох повнозначних слів як граматично нерівноправних: одне з них- головне, інше- залежне.

узгодження
(При узгодженні залежне слово граматично уподібнюється до головного)

білий пес — білого пса — білому псу

керування
(Це вид підрядного зв’язку, при якому головне слово вимагає від залежного конкретної граматичної форми, яка зберігається при зміні головного слова)

читаю книжку — читала книжку — читатимемо книжку

прилягання
(При приляганні залежним виступає незмінне слово (прислівник, дієприслівник, неозначена форма дієслова), яке поєднується з головним тільки за змістом)

сніданок нашвидку, співати йдучи


Словосполучення

Приклади

Просте словосполучення утворюється поєднанням двох повнозначних.

новорічна ялинка, малиновий чай.

Складне словосполучення утворюється поєднанням трьох і більше повнозначних слів.

відомий вірш про матусю,чудовий осінній день.

План розбору словосполучення:

 1. Визначте будову словосполучення.
 2. Назвіть головне і залежне слово, поставте питання.
 3. З’ясуйте, як зв’язані між собою головне і залежне слово:
  — за змістом і за допомогою закінчення залежного слова;
  — за змістом і за допомогою залежного слова і прийменника;
  — лише за змістом.
 4. Назвіть спосіб підрядного зв’язку (узгодження, керування, прилягання).
 5. Визначте вид словосполучення за головним словом (іменне, прикметникове, числівникове, займенникове, дієслівне, прислівникове).

Приклад:

Синтаксичний розбір словосполучення

Речення — це синтаксична одиниця, що виражає певну думку, має інтонаційну завершеність і служить для спілкування. Речення — основна одиниця синтаксису.
Предложение — это синтаксическая единица, выражает определенное мнение, имеет интонационную завершенность и служит для общения. Предложение — основная единица синтаксиса.

Речення поділяються на:

 1. прості і складні
 2. емоційно нейтральні і емоційно забарвлені
  • розповідні (стверджувальні та заперечні)
  • питальні (власне питальні і риторично питальні)
  • спонукальні

Речення

Приклади

Просте речення — речення, що складається з одного або кількох граматично поєднаних слів, які виражають відносно закінчену думку.

На горі стояло величезне місто.

Складне речення — речення, що складається з двох або кількох взаємозв’язаних простих речень, які за допомогою різних синтаксичних засобів об’єднані в одне структурне й інтонаційне ціле.

Ще сніг кругом, ще голі віти в дуба, і не курличуть в небі журавлі.


Речення

Приклади

Емоційно нейтральні речення — це розповідні, питальні і спонукальні речення зі звичною для них інтонацією.

Цікава книжка.

Емоційно забарвлені речення — це ті ж розповідні, питальні і спонукальні речення, але вимовлені з окличною інтонацією.

Яка цікава книжка!


Речення

Приклади

Розповідні речення містять у собі повідомлення про явища і предмети оточуючої дійсності або відповідь на запитання (ствердження або заперечення).

На горі стояло величезне місто.

Спонукальними називаються речення, що у формі наказу, застереження, запрошення, заклику виражають волю мовця з метою вплинути на інших або намір до дії самого мовця. Характерною ознакою спонукальних речень є особлива спонукальна інтонація, що супроводжує кожне спонукальне речення.

Повій, буйний вітер!

Питальні речення виражають питання або вживаються замість розповідних (риторичне запитання). На письмі в кінці питального речення ставиться знак питання.

Чи доводилось Вам тут бувати?


Просте речення може бути:

Просте речення

непоширене і поширене

Граматична основа простого речення, як правило, складається з підмета і присудка — головних членів речення (у реченні Я розповідаю підметом є слово я, присудком — розповідаю).

Проте у деяких реченнях (односкладних) вона може бути представлена одним головним членом (Світає. Встаю. Йду. Думаю).

Речення, в яких є лише граматична основа, називається непоширеними, а ті, в котрих є хоча б один другорядний член речення — поширеними.

односкладне:

 • дієслівне (означено-особове, безособове, неозначено-особове, узагальнене-особове)
 • іменне (називне)

Означено-особові речення: Бережи рідну землю!

Безособові речення: Смеркалося… Огнем кругом запалало.

Неозначено-особові речення: У газетах детально описують події тижня.

Узагальнено-особові речення: Шилом моря не нагрієш.

Називне речення: Літо. Погода. Краса.

неповне

Неповні речення — це речення, в яких пропущено один чи декілька потрібних для його структури членів, що встановлюється з попереднього речення чи ситуації мовлення.

А хто ж з українців не любить пісню?

ускладнене

До ускладнених речень належать речення з однорідними членами,
з відокремленими членами, зі звертанням, зі вставними і вставленими компонентами.

з однорідними членами

Члени речення, які виконують ту саму синтаксичну функцію і поєднуються сурядним зв’язком, називаються однорідними. Це рівноправні, незалежні один від одного компоненти.

Радість життя, сум, кохання — все це здавалося йому зараз незнайомим

з відокремленими членами

Відокремленими називаються другорядні члени речення, які для підсилення їхньої граматичної і смислової ролі виділяються в усному мовленні інтонацією, а на письм і- відповідними розділовими знаками.

Добре вихований, він не заважав розмові (підрядні).

Тут, поруч, буяла весна (уточнюючі).

зі звертанням

Звертання — це слово або сполучення слів, що називає тих, до кого звертається розповідач.

Звертання виражається кличним відмінком або називним відмінком у значенні кличного і вимовляється з кличною інтонацією: О, мамо, як тут цікаво!

зі вставними і вставленими компонентами

Вставними називаються такі слова або сполучення слів, за допопмогою яких виражається ставлення розповідача до висловленої ним думки.

На мою думку, так робити не треба.

Вставленими називаються такі сполуки слів, які містять у собі додаткові повідомлення, побіжні зауваження до основної думки.

А так взгалі жилося й працювалося Іванові Івановичу, ще раз кажемо, непогано.


Члени речення:

Позначення

Член речення

Приклад

Подлежащее

Підмет — головний граматично незалежний член двоскладного речення, що означає предмет (чи особу), про який говориться у реченні, і відповідає на питання хто? що?

Соловейко заспівав.

Сказуемое

Присудок — головний член двоскладного речення, який характерізує підмет за дією чи ознакою. Присудок відповідає на питання що робить (підмет)? що з ним робиться? який він є? що він таке? хто він такий?

Ніч закінчилася.

Определение

Означення — це другорядний член речення, який вказує на різні ознаки предмета і відповідає на питання який? чий? котрий? скількох? скількома? на скількох?

Наче зачарований стояв ліс

Дополнение

Додаток — це другорядний член речення, що означає предмет і відповідає на питання непрямих відмінків.

Вчитель викликав Опанасенка.

Обстоятельство

Обставина — другорядний член речення, який вказує на місце, час, мету, спосіб дії, причину, умову дії.

Вчора ми разом малювали.

План розбору простого речення:

 1. Визначте граматичну основу простого речення і доведіть, що воно просте.
 2. Вкажіть на особливості будови простого речення:
  — односкладне чи двоскладне: якщо односкладне, то яке саме;
  — непоширене чи поширене;
  — повне чи неповне.
 3. З’ясуйте вид речення за метою висловлювання та емоційним забарвленням.
 4. Визначте, чи ускладнене речення однорідними членами речення, звертаннями, вставними словами, відокремленими членами речення.
 5. Розберіть речення за його членами, вкажіть, чим вони виражені.
 6. Поясніть розділові знаки.

Приклад:

Синтаксичний розбір простого речення

Просте речення поділяється на:

 • Сполучникове
 • Безсполучникове
 • Складна синтаксична конструкція (з різними видами зв’язку)

План розбору складного речення:

 1. Речення.
 2. Схарактеризувати речення за метою висловлювання та інтонацією.
 3. Вказати вид за типом зв’язку (безсполучникове, складносурядне, складнопідрядне (з одним підрядним, з кількома), речення з різними видами зв’язку).
 4. Визначити кількість частин у реченні, смислові зв’язки між ними, виділити граматичні основи у частинах складного речення.
 5. У складнопідрядних реченнях визначити вид підрядного, а у реченнях із кількома підрядними — вид підрядності.
 6. Пояснити розділові знаки у реченні.
 7. Побудувати схему речення.
 8. Розібрати кожну частину за схемою розбору простого речення (за потреби).

Приклад:

Синтаксичний розбір складного речення

Комментарии:

Добавить комментарий

Синтаксичний розбір речення онлайн – ТОП-5 сервісів

Синтаксичний розбір речення є найбільш актуальні завданням зі школи, яке у деяких немає змоги зробити. Сьогодні я розповім, як обхитрити училку і зробити все правильно.

Я приведу сьогодні ТОП-5 сервісом, які допоможуть Вам провести розбір пропозиції на члени мови.

Всі вони можуть виконати якийсь синтаксичний розбір пропозицій або слів. У кожному з них є якісь плюси і мінуси.

Дані сервіси будуть спеціалізовані як для російського, так і для англійської мови.

І скажу відразу, вони працюють не чудово саме собою, але вони допоможуть Вам впоратися з більшою частиною Вашого завдання.

порівняння

У таблиці вище я перерахував кращі з кращих сервісів, які можуть допомогти Вам у виконанні ваших завдань по синтаксичному розбору пропозицій.

Якщо Ви ознайомилися з таблицею, я пропоную почати розбирати кожен з сервісів і почнемо ми з самої останньої рядки нашого списку і поступово дійдемо до лідера нашого ТОПу.

Назва сервісуМова сервісуСлово / пропозиціюПосилання
GoldLitРусскийРеченняhttp://goldlit.ru/component/slog
Грамота.руРусскийсловоhttp://gramota.ru/slovari/dic
Морфологія онлайнРусскийсловоhttp://morphologyonline.ru
Delph-inанглійськаРеченняhttp://erg.delph-in.net/logon
Lexis ResанглійськаРеченняhttp://www.lexisrex.com/English/Sentence-Study/

№5 Lexis Res

Мал. 1. Сервіс Lexis Res.

За цим посиланням Ви можете потрапити на даний сервіс і самі оцінити його роботу: http://www.lexisrex.com/English/Sentence-Study.

Що ж це за сайт? Для людей, які вивчають англійську мову – це просто скарб. Ця сторінка дозволяє аналізувати англійський текст. Його може використовувати людина з будь-яким рівнем знань.

Це сервіс, який дозволяє Вам провести синтаксичний розбір пропозиції повністю англійською мовою. Пропозиції можуть бути як простими, складними, складносурядні і складнопідрядні.

Крім того, що сайт робить цей розбір будь-якого виду пропозиції, він ще пояснює кожне слово за значеннями. Тобто, якщо Ви не знаєте точне значення якого-небудь слова, то цей ресурс Вам відмінно підійде.

Вам просто потрібно написати потрібний Вам текст в поле або натиснути кнопку «Random sentences» (тобто «Випадкове пропозицію»), і потім натиснути кнопку «Analyse», і потім Ви отримаєте детальний аналіз кожного слова в реченні: пояснення значення слова, частина мови.

Які ж переваги у цього сайту перед іншими? Перш за все, сервіс дуже простий у використанні, Вам не потрібно буде витрачати багато часу, щоб зрозуміти, що до чого.

По-друге, сайт має величезну базу, яка дозволяє робити синтаксичний розбір тексту будь-якої складності і тематики.

Крім цього, сайт має величезний функціонал, він буде корисний ще багатьма своїми фішками для людей, які займаються вивченням англійської мови.

позитив:

 • простий в освоєнні сайт;
 • практично немає реклами, яка б відволікала;
 • простий інтерфейс сайту;
 • величезний функціонал;
 • дуже хороший синтаксичний розбір.

негатив:

 • якщо Ви не володійте удовлетворімим рівнем знання англійської мови, буде трохи важкувато читати все пояснення на сайті;
 • слова при розборі не підкреслює лініями частин мови;
 • нету адаптації сайту під російську мову.

Як бачите, співвідношення плюсів і мінусів дозволяє назвати цей сайт хорошим, але не відмінним, тому він на п’ятому місці.

№4 Delph-in

На четвертому місці розташований сервіс під назвою «Delph-in ».

Мал. 2. Сервіс Delph-in

За цим посиланням Ви можете його випробувати: http://erg.delph-in.net/logon. Цей сайт – справжній монстр для людей, які вивчають англійську мову. Цей сервіс дозволяє мати онлайн-доступ до LinGO English Resource Grammar (ERG).

Тут використовується платформа розробки граматики Linguistic Knowledge Builder.

Даний інтерфейс дозволяє вводити одне речення, використовуючи систему ERG і візуалізувати результати розбору в різних формах.

Відразу скажу, що сайт підійде для тих, хто досить досвідчений в англійській мові, але цей сайт просто чудовий і необхідний для таких людей.

Які ж переваги є у цього сервісу? Перш за все цей сайт має більш хорошу ступінь розбору пропозицію по методу, який використовується в університеті в Осло, а якщо бути точніше, то Мовний технологічної групі.

Тут використовується європейська система синтаксичного розбору пропозиції. Крім використання цього методу, даний сайт показує різні способи розбору пропозиції, що робить розбір більш гнучким і зручним.

Тепер же ми розглянемо, як плюси, так і мінуси цього сервісу.

позитив:

 • дуже гнучка система синтаксичного розбору пропозиції;
 • можна писати пропозиції на найрізноманітніші тематики;
 • необмежену кількість символів в реченні можна використовувати.

негатив:

 • перший з них – це те, що сервіс досить складний для використання людям, з низьким і середнім рівнем англійської;
 • щоб зрозуміти, як працює сервіс і розібрати, щоб зрозуміти, що до чого, потрібно приділити сайту кілька годин.

Ми ознайомилися з четвертою позицією і тепер перейдемо до третього місця нашого ТОПу.

№3 MorphologyOnline

Мал. 3. Сервіс MorpholyOnline

За посиланням далі Ви можете скористатися даним сервісом – http://morphologyonline.ru.

Цей сайт ідеально підійде для тих, кому потрібно якісно розібрати пропозицію поетапно, слово за словом, щоб точно не помилитися і правильно підібрати кожну частину мови до кожного слова в розглядуваної пропозиції.

Сервіс так само корисний тим, що у нього дуже широке опис кожного шуканого слова.

Які ж переваги є у даного сервісу? Давайте їх розберемо.

Перш за все, це те, що він дуже простий у використанні. Його інтерфейс не має ніяких відволікаючих елементів, що дозволить Вам повністю зосередитися на написаної інформації.

Ще, крім того, що сервіс вказує частина мови слова, він ще описує морфологічний аналіз, що робить аналіз слова глибшим і ретельно.

Це допоможе Вам ніколи не помилитися в синтаксичному аналізі Вашої пропозиції. Так само, якщо Ви захочете самі детально ознайомитися з частинами мови, Ви можете знайти інформацію на цьому сайті, яка дуже зручно і зрозуміло пояснена.

Тепер же розглянемо сервіс з двох боку і побачимо, як плюси, так і мінуси. Почнемо з позитивного боку.

позитив:

 • дуже простий – з ним впорається навіть самий юний користувач;
 • немає ніяких настирливих реклам, що робить використання сервісу комфортним;
 • глибокий аналіз;
 • величезну кількість інформації для самостійного синтаксичного розбору пропозиції.

негатив:

 • цей сервіс може аналізувати тільки одне слово за раз, що робить весь процес повільним;
 • даний сайт більше акцентований на морфологічний розбір слова, але він так само прекрасно робить і синтаксичний розбір;
 • відсутні ще які-небудь інші інструменти, що робить сайт вузьким для використання в різних сферах.

Саме через ці мінусів і плюсів сервіс займає лише третє місце. А тепер настав час для другого місця.

№2 «Грамота.ру»

За посиланням далі Ви можете випробувати чудовий сервіс «Грамота.ру» – http://gramota.ru/slovari/.

Мал. 4. Сервіс аналізу слова «Грамота.ру»

Чому саме цей сервіс розташований на 4 місці? Даний сайт дозволяє проаналізувати одне слово за раз по всім російським словникам, які не тільки вказують частина мови, а й пояснюють значення шуканого слова, синоніми, антоніми, різні форми.

Тут навіть можна знайти правильний наголос для будь-якого російського слова.

Крім цього сервісу повного розбору слова, тут є безліч матеріалів з вивчення російської мови, наприклад: найрізноманітніші словники, журнали, абетки, книги, репетитори, різні корисні посилання.

Тому, якщо Ви хочете повністю провести аналіз слова або ж збільшити свій рівень знань російської мови, Ви можете сміливо користуватися цим ресурсом.

Давайте розглянемо більш детально переваги сайту. Перш за все, тут дуже приємний інтерфейс, все зрозуміло, нічого не потрібно шукати. Все потрібне можна відразу ж побачити на екрані монітора. Сам же сайт не має реклами.

Все оформлення сайту виконано в простих кольорах, тобто від тривалого читання цього сайту очі у Вас не так сильно втомлюються.

З цим сервісом зможе розібрати абсолютно будь-яка людина: від першого класу до похилого віку.

Оскільки я описав всі можливі плюси дуже докладно, можна тепер скласти цілий короткий список і так само додати негативні сторони, щоб побачити повну картинку.

позитив:

 • простий у використанні сайт, який не відніме у Вас багато часу;
 • приємний інтерфейс;
 • відсутність настирливої ​​реклами;
 • всілякі матеріали для вивчення російської мови.

негатив:

 • можна аналізувати лише одне слово за раз;
 • сайт більше заточений під загальний аналіз слова, ніж під синтаксичний розбір.

Ми ознайомилися і детально розібрали друге місце і тепер ми перейдемо до лідера нашого ТОПу.

№1 «Goldlit»

За цим посиланням Ви можете випробувати прекрасний сервіс – http://goldlit.ru/component/slog.

Мал. 5. Лідер ТОПу – сервіс «GoldLit»

Чому саме цей сервіс зайняв перше місце в нашому ТОПі? Перш за все, сайт може виконати синтаксичний розбір пропозиції, незалежно від кількості символ і слів.

Аналіз на сайті побудований дуже зручно. Сервіс створений саме для синтаксичного розбору пропозицій.

Цей сайт має ряд переваг. Як і говорилося, сайт може аналізувати цілі речення, а не тільки лише по слову.

Синтаксичний аналіз проводиться дуже зручно: спочатку пишеться початкові форми слова, потім частини мови, потім йде граматичний аналіз, і потім відмінювання за відмінками.

З усього ТОПу, у цього сервісу найзручніший і приємний для ока інтерфейс.

Крім цих достоїнств, сайт так само має розділи з різною літературою різних періодів, різні поезії, як російські, так і зарубіжні. Сайт має інформацію про багатьох поетів, безліч зручно написаних біографій. Все це так само допоможе Вам вивчити різну літературу, якщо Вам буде потрібно це.

Але не дивлячись на всі ці плюси, у сайту є так само деякі мінуси. Про них ми поговоримо після того, як підіб’ємо всі достоїнства.

позитив:

 • виконує повний розбір саме пропозиції, незалежно від тематики, кількості слів і символів;
 • мінімальна кількість реклами, але навіть вона не заважає використовувати сайт;
 • дуже просто в освоєнні;
 • безліч інформації з літератури;
 • прекрасний інтерфейс і хороша колірна гамма.

негатив:

 • абсолютна відсутність матеріалів по російській мові;
 • сайт заточений під літературу більше, але все одно має інструмент для розбору пропозицій.

підсумок

Давайте ж підіб’ємо підсумки. Проаналізувавши цілий ТОП, Ви можете зрозуміти, що, якщо Вам потрібен сайт для синтаксичного розбору пропозицій російською, я рекомендую Вам використовувати саме ресурс «Goldlit».

Простота сайту, прекрасний аналіз пропозиції, безліч цікавих матеріалів – саме ці ключові фактори вплинули на розташування сайту в нашому топі.

Він є абсолютним лідером в нашому ТОПі і кращих онлайн сервісом по синтаксичному розбору пропозицій російською в російських мережах Інтернету.

Це ресурс, який допоможе Вам не тільки виконати домашнє завдання, але й ознайомитися з різноманітною літературою. Використовуйте сервіс «Goldlit».

Синтаксичний розбір складного речення: приклади

Просто про синтаксичному розборі пропозиції

 1. Охарактеризувати пропозицію за метою висловлювання: розповідний, питальне або спонукальне.
 2. За емоційним забарвленням: восклицательное або невоскліцательное.
 3. За наявністю граматичних основ: просте або складне.
 4. Потім, в залежності від того, просте речення або складне:
Якщо просте :

5. Охарактеризувати пропозицію по наявності головних членів речення: двоскладного або односкладні, вказати, який головний член пропозиції, якщо воно односкладних (підмет або присудок).

6. Охарактеризувати за наявністю другорядних членів речення: поширене або непоширених.

7. Вказати, ускладнене чи чим-небудь пропозицію (однорідними членами, зверненням, вступними словами) або не ускладнить.

8. Підкреслити всі члени речення, вказати частини мови.

9. Скласти схему пропозиції, вказавши граматичну основу і ускладнення, якщо воно є.

Якщо складне :

5. Вказати, який зв’язок у реченні: союзна або безсполучникового.

6. Вказати, що є засобом зв’язку в реченні: інтонація, сурядні сполучники або підрядні сполучники.

7. Зробити висновок, яке цю пропозицію: бессоюзное (БСП), складносурядне (ССП) складнопідрядне (СПП).

8. Розібрати кожну частину складного речення, як просте, починаючи з пункту №5 сусіднього стовпчика.

9. Підкреслити всі члени речення, вказати частини мови.

10. Скласти схему пропозиції, вказавши граматичну основу і ускладнення, якщо воно є.

 

Приклад синтаксичного розбору простого пропозиції

У нашому класі вчаться самі артистичні учні та учениці.

Усний розбір:

Пропозиція розповідний, невоскліцательное, просте, двоскладного, граматична основа: учні та учениці навчаються , поширене, ускладнене однорідними підлягають.

Письмовий:

Оповідної, невоскліцательное, просте, двоскладного, граматична основа учні та учениці навчаються , поширене, ускладнене однорідними підлягають.

Приклад розбору складного речення

Нам сьогодні не задали домашнє завдання, тому що ми з класом поїхали в театр.

Усний розбір:

Пропозиція розповідний, невоскліцательное, складне, зв’язок союзна, засіб зв’язку підрядний союз бо , складнопідрядне речення. Перше просте речення: односкладні, з головним членом — присудком не задали, поширене, що не ускладнене. Друге просте речення: двоскладного, граматична основа ми з класом поїхали, поширене, що не ускладнене.

Письмовий:

Оповідної, невоскліцательное, складне, зв’язок союзна, засіб зв’язку підрядний союз бо , СПП.

1-е ПП: односкладні, з головним членом — присудком не задали, поширене, що не ускладнене.

2-е ПП: двоскладного, граматична основа — ми з класом поїхали, распраненное, що не ускладнене.

Приклад схеми (пропозиція, після нього схема)

Приклад схеми для синтаксичного розбору

Приклад схеми для синтаксичного розбору

Інший варіант синтаксичного розбору

Синтаксичний розбір. Порядок при синтаксичному розборі.

У словосполученнях:

 1. Виділяємо з пропозиції потрібне словосполучення.
 2. Розглядаємо будова — виділяємо головне слово і залежне. Зазначаємо, якою частиною мови є головне і залежне слово. Далі вказуємо, яким синтаксичним способом пов’язано дане словосполучення.
 3. І, нарешті, позначаємо яким є його граматичне значення.

 

У простому реченні:

 1. Визначаємо, яке пропозицію за метою висловлювання — розповідний, спонукальна або питальне.
 2. Знаходимо основу пропозиції, встановлюємо, що пропозиція проста.
 3. Далі, необхідно розповісти про те, як побудовано цю пропозицію.
  • Двоскладного воно, або односкладні. Якщо односкладні, то визначити тип: приватне, безособове, називние або невизначено приватне.
  • Поширене або непоширених
  • Неповне або повне. Якщо пропозиція є неповним, то необхідно вказати, якого члена пропозиції в ньому не вистачає.
 4. Якщо дана пропозиція чимось ускладнене, будь то однорідні члени або відокремлені члени речення, необхідно це зазначити.
 5. Далі потрібно зробити розбір пропозиції по членах, при цьому вказавши, якими частинами мови вони є. Важливо дотримуватися порядку розбору. Спочатку визначаються присудок і підмет, потім другорядні, які входять до складу спочатку — підмета, потім — присудка.
 6. Пояснюємо, чому так чи інакше розставлені розділові знаки в реченні.

 

Присудок

 1. Відзначаємо, ніж є присудок — простим дієслівним або складовим (іменним або дієслівним).
 2. Вказати, чим виражено присудок:
  • Найпростіше — якою формою дієслова;
  • складене дієслівне — з чого воно складається;
  • складений іменний — яка вжита зв’язка, чому виражається іменна частина.

У пропозиції, що має однорідні члени.

Якщо перед нами просте речення, то при його розборі потрібно відзначити, що це за однорідні члени речення і яким чином пов’язані один з одним. Або за допомогою інтонації, або й інтонації з союзами.

У пропозиціях з відокремленими членами:

Якщо перед нами просте речення, то при його розборі, потрібно відзначити, що буде оборот. Далі, розбираємо слова, які входять в цей оборот по членам пропозиції.

У пропозиціях з відокремленими членами мови:

Спочатку відзначаємо, що в даній пропозиції, є пряма мова. Вказуємо пряму мову і текст автора. Розбираємо, пояснюємо, чому так, а не інакше розставлені розділові знаки в реченні. Креслимо схему пропозиції.

В Складносурядні пропозиції:

Спочатку, вказуємо, яку пропозицію за метою висловлювання — питальне, розповідний або спонукальні. Знаходимо в реченні прості речення, виділяємо в них граматичну основу.

Знаходимо союзи, за допомогою яких з’єднуються прості речення в складному. Відзначаємо що це за союзи — протівітельние, з’єднувальні або розділові. Визначаємо значення всього цього складносурядного речення — протиставлення, чергування або перерахування. Пояснюємо, чому саме таким чином в реченні розставлені розділові знаки. Потім кожне просте речення, з яких складається складне, необхідно розібрати таким же чином, як розбирається просте речення.

В складнопідрядне речення з підрядним (одним)

Спочатку, вказуємо, яким пропозиція є за метою висловлювання. Виділяємо граматичну основу всіх простих речень, з яких складається складне. Зачитуємо їх.

Називаємо, яку пропозицію є головним, а яке підрядним. Пояснюємо, яким саме складнопідрядне речення воно є, звертаємо увагу на те, як воно побудовано, ніж з’єднується підрядне до головного пропозицією і до чого воно відноситься.

Пояснюємо, чому саме так розставлені розділові знаки в даній пропозиції. Потім, підрядне і головне пропозиції необхідно розібрати, таким чином, як розбираються прості речення.

В складнопідрядне речення з підрядними (декількома)

Називаємо, яким пропозиція є за метою висловлювання. Виділяємо граматичну основу всіх простих речень, з яких складається складне, зачитуємо їх. Зазначаємо, яку пропозицію є головним, а яке підрядним. Необхідно вказати, яким є підпорядкування в реченні — або це паралельне підпорядкування, або послідовне, або однорідне. Якщо існує комбінація декількох видів підпорядкування, необхідно це зазначити. Пояснюємо, чому, таким чином, в реченні розставлені розділові знаки. І, в кінці, робимо розбір придаткового і головного пропозицій як простих речень.

У складному безсполучниковому реченні:

Називаємо, яким пропозиція є за метою висловлювання. Знаходимо граматичну основу всіх простих речень, з яких складається дане складне речення. Зачитуємо їх, називаємо кількість простих речень, що входять до складу складного. Визначаємо, якими за змістом є відносини між простими реченнями. Це може бути — послідовність, причина зі слідством, протиставлення, одночасність, пояснення або доповнення.

Відзначаємо, які особливості будови даної пропозиції, яким саме складнопідрядне речення воно є. Чим в даному реченні з’єднані прості і до чого вони відносяться.

Пояснюємо, чому саме таким чином в реченні розставлені розділові знаки.

У складному реченні, в якому присутні різні види зв’язку.

Називаємо, яким за метою висловлювання, є дана пропозиція. Знаходимо і виділяємо граматичну основу всіх простих речень, з яких складається складне, зачитуємо їх. Встановлюємо, що дана пропозиція буде пропозицією, в якому присутні різні види зв’язку. Чому? Визначаємо, які зв’язку присутні в даній пропозиції — союзна сочінітельная, підрядний або будь — які інші.

За змістом встановлюємо, яким чином в складному реченні сформовані прості. Пояснюємо, чому саме таким чином розставлені в реченні розділові знаки. Всі прості речення, з яких складено складне, розбираємо таким чином, як розбирається просте речення.

Синтаксичний розбір простого речення

П о р я д о к р о з б о р у

 1. Просте чи просте ускладнене речення.

 2. Яке речення за метою висловлювання?

 3. Яке за будовою – двоскладне чи односкладне (тип односкладного)?

 4. Поширене чи непоширене.

 5. Повне чи неповне.

 6. Визначити головні члени речення.

 7. Визначити другорядні члени речення.

 8. Чим ускладнене речення?

 9. Пояснити розділові знаки.

З р а з о к р о з б о р у

Зблискуючи білим оперенням крил, низько над прибоєм висіли гамірні чайки (В. Логв.).

Речення просте, ускладнене, розповідне, двоскладне, поширене, повне, підмет – чайки, присудок –висіли, означення –гамірні, обставина місця –над прибоєм, поширена обставина способу дії –зблискуючи білим оперенням крил. Речення ускладнене відокремленою поширеною обставиною, вираженою діє-прислівниковим зворотом. Відокремлена обставина виділяється комою.

Вправа 240. Зробіть синтаксичний розбір речень за поданою вище схемою.

1. Пахло свіжим хлібом, свіжою житньою соломою, медом і яблуками. 2. За літніми клопотами непомітно підійшла печальна осінь (В. Коз.). 3. Гаї, заквітчані в жовті і багряні барви, вигріваються під лагідним осіннім сонцем (І. Ц.). 4. На високій кручі мовчазно, скинувши шапку, стояв Вовнига (Я. Б.). 5. Під ранок, напевне, візьметься мороз (М. Вінгр.). 6. І десь там, в дрімотному ранковому серпанку безшелесних хащів, вітаючи народження нового дня, нестримно, жагуче лящали, пристрасно заходились, нестямно витьохкували міріади солов’їв (В. Коз.). 7. Обабіч прадавнього чумацького шляху – далеко в степу – розбрелися високі вежі. 8. Залізне плетиво геометричних фігур нагадує своїми контурами ракети, націлені вгору. 9. Гострими шпилями, мов чутливими антенами, вони, здається, прислухаються, як перемовляються світи (О. Г.). 10. Напоєний цілющим зіллям, зігрітий теплом, Остап розплющив очі (М. Коц.).

Тестові завдання №27

1. Знайдіть речення, ускладнене:

А

Однорідними додатками

Б

Однорідними означеннями

В

Однорідними обставинами

Г

Однорідними підметами

Д

Однорідними присудками

1

Вдовина хата була висока, світла і дзвінка (М. Ст.).

2

Пролітають над нами віки, лихоліття і хмарки (Л. К.).

3

Я пам’ятаю красний день, Глибокі віддихи вологи, Пахучі пелюстки вишень… (М. Рил.).

4

Моє життя веде мене нерівно: то на вершини, то в яри страшні… (М. Рил.).

5

Панувало над селом тихе, тепле, лагідне серпневе надвечір’я (В. Коз.).

2. Визначте тип відношень між однорідними членами у реченні: Вузенька стежечка щезала часом серед пустині або ховалась під виступом скелі (М. Коц.).

А

Б

В

Г

Д

єднальні

розділові

протиставні

градаційні

приєднувальні

3. У якому з речень означення виступають однорідними (розділові знаки відсутні)?

А

Під літнім широченним небокраєм мене стрічають друзі і знайомі (А. М.).

Б

І розпочне моє нове село свою одвічну хліборобську справу (К. Св.).

В

Великі сині очі з-під чорних вій дивилися пильно й розумно (М. Коц.).

Г

Прокинулась вода і дмухнула в торішню розколену очеретину (М. Ст.).

Д

Люблю цю тишу мрійну вечорову (І. Н.).

 1. Позначте речення, у якому допущено помилку у вживанні розділових знаків між однорідними членами.

А

Важка роса опала з листя і перестиглих вишень і губилася в спориші, немов кришталеве намисто (І. Ц.).

Б

Дзвони як раптово заговорили, так само раптово й стихли (М. Вінгр.).

В

І от знову засніжений полумисок долини, і млин, і міст, і напіврозчинені ворота (М. Ст.).

Г

Лише де-не-де підносився над водою айсберг, або тала крижина (М. Тр.).

Д

Синє море звірюкою то стогне, то виє (Т. Ш.).

5.  Яке значення має відокремлений зворот у реченні: Ви здійснюєте волю Батьківщини, все забудьте, крім неї, крім обов’язку (О. Г.).

А

Б

В

Г

включення

заміщення

пояснення

винятку

6. У якому з речень означення не слід відокремлювати (розділові знаки відсутні)?

А

Темна ніч напоєна степовими пахощами пропливала над Асканією (О. Г.).

Б

Маленька, кругленька, з терновими очима… вона зразу прихиляла до себе серця всякої людини (С. Вас.).

В

Срібним маревом повиті коло сіл стоять тополі (Л. Укр.).

Г

Темрява глибока й студена розлилася над світом … (О. Г.).

Д

Вихований без матері Борис на звик до виявів чулості (П. З.).

7. Назвіть умову відокремлення означення у реченні: Захоплений роботою, художник не помічав плину часу (І. Ц.).

А

Б

В

позиція по відноше-нню до означуваного слова

додаткове обставинне значення

спосіб вираження

8. Позначте речення з відокремленою обставиною мети.

А

Підіймаючись над обрієм, сонце дарує нові й нові світлокольорові щедроти (І. Пільг.).

Б

Виспавшись добре в холодку, він скупався в Росі, пополуднував і пішов у млин (Н. – Л.).

В

Прагнучи уникнути утисків поляків, московських намісників, все далі на південь просочувалися невеликі загони реєстрового козацтва (В. Супр.).

Г

Зринала пісня, трепетними крилами обіймала простір, колишучи спогади та в праці плекані надії (І. Пільг.).

Д

З давніх-давен у багатьох народів з особливою ретельністю охороняли й прикрашали джерела, вважаючи їх святими місцями (В. Ск.).

9. Визначте речення, у якому допущено пунктуаційну помилку при відокремленні прикладки.

А

Як справжній митець Галина Кальченко вміла захоплюватись, природною була її глибока схильність перед виявами людської мужності… (О. Г.).

Б

Діти знали І.Франка як автора казки “Лис Микита”.

В

Цвіте ковила, або калдан, як її називають чабани, дзвенять, переливаються в піднебессі невидимі жайворонки (О. Г.).

Г

Отак і почався у школі перший день сільського вчителя Данила Бондаренка – простого, довірливого і затятого хлопця з підкучерявленим житнім чубом… (М. Ст.).

Д

Останню пісню – хвалу коханню – доспівує соловейко (Д. Б.).

10.  Установіть відповідність між реченнями та їх типами.

А

Важко кидати землю, не залишивши на ній ніякого доброго сліду (І. Ц.).

Б

Жваво, з юнацькою енергією, заходився Семен ставити хату (М. Коц.).

В

Голубе небо, вкрите рідкими хмаринками, щедро лило ясне світло на лани, на сади й хати (О. Г.).

Г

Не можна, кажуть, людині молодшати, а подобрішати завжди можна (О. Г.).

Д

Подихнув пустоголовий вітрець – той віщун світання (М. Коц.)

1

Ускладнене відокремленим означенням

2

Ускладнене відокремленою обставиною

3

Ускладнене відокремленою прикладкою

4

Ускладнене уточнюючим членом речення

5

Ускладнене вставним компонентом

11. Позначте речення, у якому вставне слово (словосполучення) дає емоційну оцінку повідомлюваному:

А

Мабуть, людині не можна відриватися від рідного берега (Ю. Мушк.).

Б

Сумління людське, виявляється, схоже на вулик, його теж можна розтривожити (О. Г.).

В

На наше щастя, високе жито ховало наші розшарілі обличчя (Ю. См.).

Г

Доброго, кажуть, дожидати треба, а лихе — само прийде (П. М.)

Д

Здавалося, ось-ось вирине з тремтливого марева козачий чи гайдамацький загін (М. Нег.).

12. У якому реченні наявна вставлена конструкція?

А.

Вони були закохані не лише в музику і співи, а і в сам будинок театру — цю рідкісну споруду Європи (Є. Гуц.).

Б.

Це тільки степ їхній щовесни оновлюється, навіть після чорної бурі яскраво зацвітає дикими тюльпанами, розливається аж за обрій океаном краси (О. Г.).

В.

— Мені здається, коли я помру, — сказала спокійно стара, — буде такий-от вечір й така тиша стоятиме навдокіл (В. Ш.).

Г.

Сучасне життя – всі ми це відчуваємо – тримає людину в постійному нервовому напруженні (О. Г.).

Д.

Звідси, з Софіїної альтанки, видно майже весь асканійський парк (О. Г.).

13. Укажіть речення з порівняльним зворотом.

А

Зелені верби здаються сивими, кущі верболозу – ніби копиці прив’ялого сіна (І. Ц.).

Б

Іноді по небу пропливають легкі білясті хмаринки, неначе якась чарівниця-праля вистилає поміж голубими білі полотна, щойно зняті з навою (І. Ц.).

В

Синій і тихий лиман ніби дрімав (О. Сиз.).

Г

Берези, наче кришталеві келихи, налиті по вінця, і піниться, шумує в них настояне на кореневищах осіннє вино (І. Ц.).

14. У якому реченні допущено пунктуаційну помилку?

А

Учора норвежці вирішили незважаючи на полярну ніч вийти полювати (М. Тр.).

Б

А як же заповіт батька, князя Ярослава, котрий наказав трьом синам: йому, Ізяславові, Святославу і Всеволоду – свято берегти руську землю і віру православну? (П. Угл.)

В

Вранці, ще до схід сонця, в табір прибула машина з гарячим, щойно з пекарні хлібом (О. Г).

Г

Мисливець побоявся роздягати незнайомого на морозі, але, помітивши кров на боці, розрізав на цьому місці ножем і, знайшовши рану, почав спиняти кров… (М. Тр.).

Д

І справді, через хвилинку Любі вже неначе й не кортіло дізнатися про Костів і Сашків секрет (І. Сенч.).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *