Онлайн фонетичний розбір слів – Звуко-буквенный (фонетический) разбор слов онлайн

Фонетичний розбір слова онлайн — на якому сайті дивитися?

У російській мові 33 букви, але звуків майже на третину більше — 36 приголосних і 6 голосних.

Використовуючи фонетичний розбір слова його розбирають на складові звуки згідно наступного плану:

Фонетичний розбір слова онлайн - на якому сайті дивитися?

Ось на цьому сайті можна знайти безкоштовний онлайн словник фонетичного розбору слів. Але, як я перевірила, в словник входять далеко не всі використовувані слова.

Якщо необхідного слова в ньому немає, то доведеться розбирати його самостійно. Для наочності — приклад фонетичного розбору слова «приятелі»:

Фонетичний розбір слова онлайн - на якому сайті дивитися?

zkan.com.ua

1. Записати фонетичною транскрипцією слова.

 1. [син е], [дзв інок], [л уди], [йіжджу], [йаблун а], [зйіжджати], [суз ірйа], [йагн а], [в ітан:а], [бурйан], [суди], [знан :а], [лубов], [йав ір], [джм іл ], [палайе], [п існ а], [шче н а], [йашчи к], [при йеднан :а].

 1. [вогзал], [с в ато], [н іхт і], [бород ба], [л іджба], [бе сжурний], [корочший], [проз ба], [с м іх], [роспитати], [бесп ілотник], [беж:ал ний], [с м ійут :а], [с м ійес :а], [с пе тром], [с тобойу], [бе с хати], [доц :і], [л удзтво], [в іджчути].

 2. Хто (кто) – за способом творення регресивна

що (чьто) –за с.т. прогресивна

срібло (серебро) – за с.т. прогресивна

лицар (рицарь) – за с.т. прогресивна

соняшник (сонячник) – за с.т. регресивна

рушник (ручьник) – за с.т. регресивна

кращий (крашший) – за с.т. прогресивна

дужчий (дужший) – за с.т. прогресивна

ближче (ближше) – за с.т. прогресивна

вищий (вишший) – за с.т. прогресивна

[ждн] – [жн] – тиждень — тижневий

[рдц] – [рц] – сердечко — серцевий

[стн] – [сн] – радість — радісний

[стл] – [сл] – щастя — щасливий

[здн] – [зн] – проїзд — проїзний

[слн] – [сн] – ремесло — ремісник

[стск] – [ск] – місто — міський

[скн] – [сн] – тиск — тиснути

[лнц] – [нц] – солнце — сонце

[стц] – [сц] – містечко — місце

 1. Відчуття – відчут-тя, вишня – ви-шня, каміння – камін-ня, діждатися – ді-ждатися, волосся – волос – ся, ялинка – ялин – ка, варення – варен – ня, урізноманітнюватись – уріз – номанітнюватись, академія – ака – демія, знання – знан – ня, виглядає – вигля-дає, буденний – буден-ний, Ярема – Яре – ма, їжачок – їжа – чок, буття – бут – тя, узлісся – узліс – ся, квитки – квитки, овес – овес, олівець – олі-вець

 1. студентство [ студе´нство ]

 2. просьба [ прóз´ба ]

 3. джміль [джм′іл′ ]

 4. щастя [шчас´т´а]

 5. берешся [беирес:´а].

 6. день [ден´]

 7. здоров’я [здорóвйа]

 8. стежка [стéжка]

 9. безперечно [беиспеирéчно]

 10. боротьба [бород´ба]

 11. термометр [теирмóмеитр]

 12. джерельний [джеире́л´ний]

 13. псується [псуйéц´:а]

 14. безчесний [беижчéсний ]

 15. Прикарпаття [прикарпат′:а]

 16. бур’ян [бурйа’н]

 17. сузір’я [суз´ірйа]

 18. квітці [кв´іц´:і]

 19. дит’ясла [дие тй áсла]

 20. століття [стоу л´іт´:а]

2. Пояснити випадки асиміляції.

 1. принісши [приен’íш:иe] — регресивна, повна, перед шипляч. свистячі стають шиплячими.

 2. молотьба — [молод’ба] — регресивна, часткова, за дзвінкістю.

 3. Бджола — [бджола′] – прогресивна, часткова одзвінчення.

 4. відпочинок [вꞌітпочи´нок] — регресивна, часткова, за м’якістю.

 5. вогко [во′хко] — регресивна, часткова, за глухістю.

 6. дзвякнути [дзꞌва′кнути] — регресивна, часткова, за м’якістю.

 7. селянський [сел’а′н’с’кий] — прогресивна, часткова, за м’якістю.

 8. сподіваєшся [спод’іва′ῐес’:а] — регресивна, повна,за м’якістю, за способом творення.

 9. заробітчани [зароб’іч:а′ни] — регресивна, повна, за місце і способом творення.

 10. заводський [заводз´к и́й] — регресивна, часткова, за участю голосу.

 11. легкий [лехки́й] — регресивна, часткова, оглушення.

 12. суддя [суд:а] — прогресивна, повна, за способом творення.

 13. щастя [шча′сꞌтꞌа] — регресивна, часткова,за місцем і способом творення.

 14. узбережжя [узбеирéж:а] — прогресивна, повна, за способом творення.

 15. анекдот [анеиґдóт] — регрес., часткова, за дзвінкістю.

 16. зсипати [с: и́пати] — регрес., часткова, префікс, оглушення.

 17. качці [ка′ц’:і ]- регрес., повна, за способ. творення.

 18. розпитати [ роспиета́ти ] — регрес., часткова, оглушення.

 19. зжати [ж:а´ти] — регрес., повна, за спос. твор.

 20. кузня [куз´н´а] регрес., часткова, за м’якістю.

3. Пояснити випадки дисиміляції і спрощення.

 1. срібло — срібро, регрес., несуміжна.

 2. плести — плетти, регрес., суміжна.

 3. верблюд — верблюд, регрес., не суміжна.

 4. бризк — бризнути, випадає [к] при творенні дієслів із суф. [ну].

 5. дощок — дошка, спрощ. [шчк — шк]

 6. масло — масний, у групі приголосних випадає [л].

 7. Хтось — хтось, регрес., суміжна.

 8. честь — чесний, [ст-сн]

 9. блиск — блиснути, [зкн-скн].

 10. вести — віз, регрес., суміжна.

 11. Горно — гончар, [рнч-нч].

 12. Рушник — ручник, регрес.,суміжна.

 13. Ближчий — ближчий, прогрес., суміжна

 14. Мести — метти, регрес., суміжна.

 15. Нижчий — низший, регрес.,суміжна

 16. область — обласний, [стн-сн].

 17. Серденько — серце, [рдц-рц].

 18. Кращий — крашчий,регрес., суміжна.

 19. Торік — торішній, регрес., суміжна.

 20. Проїзд — проїзний, [їзд-їзн].

4. Поділити слова на фонетичні склади і склади для переносу, порівняти межі складів.

1. тікає – ті-ка-є, ті-кає.

2. чарівниця — ча-рів-ни-ця, чарівни-ця.

3. ходити – хо-ди-ти, ходи-ти.

4. квитки – кви-тки, квит-ки.

5. сухий – су-хий, су-хий.

6. плакати – пла-ка-ти, пла-кати.

7. каміння – ка-мі-ння, камін-ня.

8. трусити – тру-си-ти, труси-ти.

9. транскрипція –тран-скрип-ці-я, транс крип-ція.

10. заява – за-я-ва, зая-ва.

11. прийдешній – прий-деш-ній, прийдеш-ній.

12. оберіг – о-бе-ріг, обе-ріг.

13. іскра – і-скра, іск-ра.

14. віддати – ві-дда-ти, ві-ддати.

15. ялинка – я-лин-ка.

16. урізноманітнюватися – у-рі-з-но-ма-ні-тню-ва-ти-ся, урізноманітнюва-тися.

17. бджілка – бджіл-ка, бджіл-ка.

18. затріщати – за-трі-ща-ти, затрі-щати.

19. перукарня – пе-ру-кар-ня, перукар-ня.

20. закони – за-ко-ни, зако-ни.

 1. гра [гра] — 3 букви,3 звука

 2. музика [музика] – 6 букви,6 звука

 3. труднощі [трудношч’і] — 8 букви,9 звука

 4. ознака [ознака] – 6 букви,6 звука

 5. писати [писати] — 6 букви,6 звука

 6. дріб [др’іб] — 4 букви,4 звука

 7. злість [зл’іст’] — 6 букви,5 звука

 8. мрія [мр‘іja] — 4 букви,5 звука

 9. трон [трон] – 4 букви,4 звука

 10. рука [рука] — 4 букви,4 звука

 11. алфавіт [алфав’іт] – 7 букви,7 звука

 12. слово [слово] — 5 букви,5 звука

 13. рай [раj] — 3 букви,3 звука

 14. лінь [л‘ін’] – 4 букви,3 звука

 15. заєць [заjец’] – 5 букви,5 звука

 16. ніч [н‘іч] — 3 букви,3 звука

 17. міст [м‘іст] — 4 букви,4 звука собака [собака] – 6 букви,6 звука

 18. слон [слон] – 4 букви,4 звука

 19. мама [мама] -4 букви,4 звука

Вправа 2. Пояснити випадки асиміляції.

 1. Говориться[т‘] + [с‘] = [ц‘:]  ( [гово´риец‘:а]) Проривний [т] перед [ц] та [с] змінюється на [ц:],регресивна, повна

 2. Зхилити – [с]хилити, Префікс (прийменник) з у позиції перед кореневим глухим приголосним асимілюється цим приголосним і змінюється на с, регресивна,часткова.

 3. Коротший-коро[чш]ий.Асиміляція за місцем і способом творення , регресивна,часткова.

 4. Майбутнє–майбу[т‘н’е]. Асиміляція за м’якістю,регресивна,повна.

 5. Боротьба- боро[д’б]а. Асиміляція за участю голосу й шуму,регресивна,повна.

 6. Легкий – ле[х]кий. Дзвінкий г у середині слова перед наступним глухим приголосним змінюється на [х],регресивн.,частков.

 7. Вогко- во[х]ко. Дзвінкий г у середині слова перед наступним глухим приголосним змінюється на [х],, регресивна, часткова.

 8. Просьба – про[з‘]ба Глухі приголосні асимілюються наступними шумними дзвінкими у середині слова,регресивна,часткова.

 9. Зсипати – [с]сипати Префікс (прийменник) з у позиції перед кореневим глухим приголосним асимілюється цим приголосним і змінюється на с , регресивна,часткова.

 10. Вокзал – во[ґ]зал Глухі приголосні асимілюються наступними шумними дзвінкими у середині слова, регресивна,часткова.

 11. Дванадцять– двана[д͡з ‘ц’а]ть. Глухі приголосні асимілюються наступними шумними дзвінкими на межі слів (при швидкому темпі мовлення), регресивна,повна.

 12. Принісши – прині[ш:]и. Зубні приголосні перед шиплячими змінюються на шиплячі, регресивна,повна.

 13. Радься — ра[дз’ц’]я Асиміляція за місцем і способом творення,регресивна,повна.

 14. Знання- зна[н’:]а Асиміляція за місцем творення,прогресивна.

 15. Брязчати–бря [жч]ати.Асиміляція за акустичним сприйманням, регресивна,часткова

 16. Збіжжя – збі[ж‘:]я.Асиміляція прогресивна за способом і місцем творення.

 17. Поморочся – поморо[ц‘с’а]

 18. Безжурний — бе[ж:]урний Асиміляція за місцем і способом творення, регресивна,повна.

 19. Світ — [с’в’]іт Асиміляція за м’якістю, регресивна,часткова.

 20. Безшумний [з] + [ш] = [жш]  ( [беижшу´мниj]) Зубні приголосні перед шиплячими змінюються на шиплячі,регресивна,повна

Вправа 3. Пояснити випадки дисиміляції і спрощення.

 1. [здн] — [зн] — проїзний, пізно Торішній – суміжна,регресивна.

 2. Мірошник- суміжна,регресивна.

 3. честь – чесний [ст→сл];

 4. лицар – рицар, несуміжне, прогресивне.

 5. Місячним- суміжна,регресивна.

 6. Вищий –прогресивна,суміжна, висший — вишший — вишчий

 7. міський – місто [стс’к→с’к]

 8. Середина – суміжна,регресивна

 9. Нижчий- суміжна,регресивна

 10. Лицарська- суміжна,регресивна.

 11. Гарно, гончар –[рнч][нч] — гарно, гончар;

 12. Пошта – суміжна регресивна.

 13. Мести — метти, суміжне, прогресивне.

 14. рушник – – ручник, суміжне, прогресивне;

 15. Вужчий- прогресивна,суміжна, вущий

 16. Повість — суміжна,регресивна.

 17. Плести – суміжна,регресивна.

 18. Дорожчий –прогресивна,суміжна,вищий ступішь порівняння

 19. Хто Зміна [кт] на [хт], регресивна,суміжна

 20. Дужий – –прогресивна,несуміжна, висший — вишший — вишчий

Вправа 4. Поділити слова на фонетичні склади і склади для переносу

 1. Весна вес-на,вес/на

 2. насіння – наǀсіǀння, на-сі-ння

 3. Заметіль – за-ме-ті-ль ,за/ме/т`іл`

 4. орео – о-ре-о, орео

 5. Зав-жди , зав/жди

 6. Скеля- ске-ля ,гра/ніт

 7. Річка-річ-ка ,річ/ка

 8. Нести-нес-ти ,нес/ти

 9. опеньок – оǀпеǀньок, опе-ньок

 10. Господар- гос-по-дар ,гос/по/дар

 11. Таємниче – та-є-мни-че ,та/йе/мни/че

 12. олівець – оǀліǀвець, олі-вець

 13. Везти — Ве/з/ти, вез-ти

 14. переліт – пеǀреǀліт, пе-ре-літ

 15. Тікає — Ті/ка/є ,ті-кає

 16. Око –око ,око

 17. Пауза- Пау/за ,па-уза

 18. Ромашка –ро-маш-ка ,ро/маш/ка

studfile.net

Зразок фонетичного розбору — Орфоепія — УКРАЇНСЬКА МОВА — ПОВНИЙ НОВІТНІЙ ДОВІДНИК ШКОЛЯРА

Орфоепія

Зразок фонетичного розбору

Зв’язаний — зв’я-за-ний: 3 склади, 1-й, 2-й склади відкриті, 3-й — закритий.

[звjaзaниeI]

з — [з] — приголосний, дзвінкий, твердий, зубний;

в’ — [в] — приголосний, сонорний, напівпом’якшений, губний;

я [j] — приголосний, сонорний, м’який; [а] — голосний, наголошений;

з — [з] — приголосний, дзвінкий, твердий, зубний;

а — [а] — голосний, ненаголошений;

н — [н] — приголосний, сонорний, твердий, зубний;

и — [ие] — голосний, ненаголошений;

й — [І] — приголосний, сонорний, м’який, піднебінний.

8 букв, 9 звуків

 

джмелі — джме-лі: 2 склади, відкриті [джмеил’і]

д \ [дж] — приголосний, дзвінкий, твердий, африката;

ж /

м — [м] — приголосний, сонорний, твердий, губний;

е — [еи] — голосний, ненаголошений;

л — [л’] — приголосний, сонорний, м’який, зубний;

і — [і] — голосний, наголошений.

6 букв, 5 звуків

 

сіль — сіль: 1 склад, закритий

[с’іл’]

с — [с’] — приголосний, глухий, м’який, свистячий;

і — [і] — голосний, наголошений;

л\[л’] — приголосний, сонорний, м’який, зубний.

ь/

4 букви, 3 звуки

 

оновлюється — о-нов-лю-є-ться: 1-й, 3-й, 4-й, 5-й склади відкриті, 2-й — закритий

[оноўл’уjец’:а]

о — [о] — голосний, ненаголошений; н — [н] — приголосний, сонорний, твердий, зубний;

о — [о] — голосний, наголошений;

в — [у] — нескладовий позиційний варіант [в] — приголосного, сонорного, твердого, губного; л — [л’] — приголосний, сонорний, м’який, зубний;

ю — [у] — голосний, ненаголошений;

[j] — приголосний, сонорний, м’який, піднебінний;

є / [j] — голосний, ненаголошений;

\[е]

ть\[ц :] —приголосний, глухий, м’який, свистячий, с подовжений;

с /

я — [а] — голосний, ненаголошений.

11 букв, 10 звуків

subject.com.ua

Зразки виконання різних видів розбору Зразок лексичного розбору

Лексичний розбір слова закріплює теоретичні знання студентів з лексикології, виробляє навички зі словом у контексті, з лінгвістичними словниками.

Схема розбору

 1. Аналізоване слово.

 2. З’ясувати значення, в якому слово виступає в реченні (тексті).

 3. Визначити, однозначне слово чи багатозначне; якщо багатозначне, назвати інші його значення (прямі й переносні).

 4. Визначити, чи слово вільне, чи фразеологічно зв’язане.

 5. Назвати синонімічний ряд, до якого воно належить і яке місце в цьому ряду займає.

 6. Дібрати антонім до аналізованого слова (якщо є ).

 7. Яке слово за походженням.

 8. Визначити, чи слово активного вжитку, чи має периферійне вживання (архаїзм, історизм, неологізм).

 9. Охарактеризувати стилістичні властивості слова (стилістично нейтральне, книжне, розмовно-побутове, професійно-термінологічне, діалектне, жаргонне) та походження.

Зразок:

Рідна земле, щаслива й багата, Мій уклін тобі, мій тобі спів! (М.Рильський)

Земле

 1. Аналізоване слово в початковій формі — земля.

 2. Це слово повнозначне, оскільки називає певне явище дійсності, тобто виконує номінативну функцію, в поданому тексті означає „ країна».

 3. Аналізоване слово є багатозначним. Інші його значення: земля -планета; земля — верхній шар земної кори; земля — грунт; земля — суша.

 4. Слово земля вільне.

 5. Синоніми до цього слова — край, країна, держава.

 6. Антоніма до слова підібрати не можна.

 7. За походженням слово земля незапозичене, споконвічно українське.

 8. Аналізоване слово належить до активної лексики, слово земля є загальнонародним, оскільки вживається всіма носіями мови без територіальних чи соціальних обмежень.

 9. За вживаністю у стилях слово міжстильове, може вживатися в різних стилях, нейтральне.

Зразок фонетичного розбору

Фонетичний розбір передбачає вироблення у студентів навичок запису фонетичною та фонематичною транскрипцією, сприймання на слух звукових особливостей мови.

Схема розбору

 1. Аналізоване слово.

 2. Записати слово фонетичною і фонематичною транскрипціями.

 3. У фонетичній транскрипції поставити наголос і розбити слово на склади.

 4. Схарактеризувати склади.

 5. Виписати фонеми та звуки, схарактеризувати звуки.

 6. Вказати співвіднесеність між фонемами і звуками.

Зразок:

Сміються й плачуть солов’ї (О.Олесь).

 1. Сміються.

 2. [см’і / йу / ц’:а] , /смійут’с’а/.

 3. 1 склад — прикритий, відкритий, ненаголошений; 2 — прикритий відкритий, наголошений: 3 — прикритий, відкритий, ненаголошений;

/с/ — [с] — приголосний, шумний, глухий, передньоязиковий. твердий, інваріант;

/м/ — [м’] — приголосний сонорний, губний, напівпом’якшений, комбі­наторний варіант;

/і/—[і] голосний переднього ряду, високого піднесення, нелабіалізований, інваріант;

/й/ — [й] — приголосний сонорний, середньоязиковий, м’який інваріант;

/у/ — [у ]— голосний заднього ряду, високого піднесення, наголо­шений, лабіалізований, комбінаторний варіант­;

/т’/, /с’/ —реалізуються [ц’:] — приголосним шумним, глухим, передньоя­зиковим, пом’якшеним, подовженим, комбінаторним варіантом;

/а/ — [а] голосний заднього ряду низького піднесення, нелабіалізований, ненаголошений, комбінаторний варіант ; У слові 8 фонем, 7 звуків

Зразок орфографічний розбору

Орфографічний розбір — це пояснення орфограм української мови, обґрунтування правильного написання слів. Орфографічний розбір може поєднуватися з морфемним.

Схема розбору

 1. Орфографічний запис слова.

 2. Визначення орфограми для аналізу.

 3. Записати слово фонематичною транс­крипцією.

 4. Записати слово фонетичною транс­крипцією.

 5. Встановити відповідність між фонемами (варіантами їх) та буквами у виділених орфограмах.

 6. Сформулювати правила правопису щодо виділених орфограм.

 7. Охарактеризувати принципи правопису щодо аналізованих орфограм.

Зразок розбору:

Для того, щоб створити щось красиве, треба нести красу в душі (Ю.Мушкетик)

 1. Словоформа для аналізу в орфографічному записі: створити.

 2. Орфограми для аналізу: створити.

 3. Словоформа записана фонематичною транскрипцією:

/з т в о р и т и /.

 1. Словоформа записана фонетичною транскрипцією: [с т в о р и т и ].

 2. У виділених орфограмах немає повної відповідності між фонемами і буквами: фонема /з/ позначається буквою с;

 3. Префікс с- пишеться перед буквами к, п, т, ф, х.

 4. Орфограма с- пишеться за фонетичним принципом, тобто відповідно до вимови: префікс з- перед глухим приголосним [п] оглушується, звучить як [с]; на письмі позначається буквою с.

studfile.net

Фонетичний розбір — Вікіпедія

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.

Фонетичний розбір — передбачає вироблення в учнів (студентів) навичок сприймати на слух особливості звуків мови і закріплення навичок запису транскрипцією.

Частковий фонетичний розбір застосовується при вивченні голосних звуків і приголосних звуків, фонем і їх реалізації, при вивченні звукових змін, складу і наголосу.

При повному фонетичному розборі слово, записане транскрипцією, поділяють на склади, визначають наголошений склад, кількість звуків (при фонетико-графічному з’ясовують співвідношення між звуками і літерами), дають їхню характеристику:

 • у голосних: ряд, піднесення, лабіалізованість/нелабіалізованість; повного творення або редукований і ступінь редукції, просунутість початкової або кінцевої фази голосного вперед і вгору поруч з м’яким
 • у приголосних: місце і спосіб утворення, шумливість, сонорность, глухість /дзвінкість, твердість /м’якість, лабіалізованість /нелабіалізованість.

У ВНЗ фонетичний розбір доповнюється аналізом позиційних та історичних змін звуків із з’ясуванням причин їх виникнення.

Порядок фонетичного розбору слова[ред. | ред. код]

 1. Орфографічний запис слова, вимова до орфоепічних норм, запис транскрипцією
 2. Поділ слова на склади (відкриті, закриті), визначення словесного наголосу
 3. Характеристика голосних: наголошені / ненаголошені, якими буквами позначаються
 4. Характеристика приголосних за участю голосу й шуму (дзвінкі, глухі), за наближенням середньої частини язика до твердого піднебіння (тверді, м’які), якими буквами позначаються
 5. Кількість букв у записаному і звуків у вимовленому слові

Зразок фонетичного розбору[ред. | ред. код]

Футбол

 1. Футбол [футб’ол]
 2. 2 склади, закриті
 3. 6 букв, 6 звуків

[ф] — приголосна, тверда, глуха

[у] — голосний, ненаголошений

[Т] — приголосна, тверда, дзвінка

[б] — приголосна, тверда, дзвінка

[о] — голосний, наголошений

[л] — приголосна, тверда, дзвінка

uk.wikipedia.org

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *